Tilinpäätös vuodelta 2021, Helsingin kaupunki

HEL 2021-013064
Case 4. / 184 §

Godkännande av Helsingfors stads bokslut för år 2021

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände bokslutet för år 2021 utgående från att räkenskapsperiodens resultat före förändring av reserver och fonder är 349 580 755,35 euro. I resultatet ingår även resultaten för stadens affärsverk och de fonder som utgör självständiga balansenheter, vilka tas upp i deras egen bokföring.

Över-/underskott från de affärsverk som nämns nedan ska överföras till balansräkningens eget kapital för respektive affärsverk enligt förslag från dess direktion.

Över-/underskott i de fonder som nämns nedan ska överföras till respektive fonds fondkapital i enlighet med fondens stadgar.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom att räkenskapsperiodens resultat för den övriga verksamheten ska disponeras enligt följande:

Stadsfullmäktige godkände följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att fastställa en bindande måltidpunkt för när rehabiliteringsklienter inom mentalvården ska få tillgång till sådana boendetjänster som de behöver.
 
Samtidigt ska man utreda huruvida realiseringen av måltiden förutsätter att antalet platser inom boendetjänster ökas så att de motsvarar det verkliga behovet. (Titta Hiltunen)

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 på föredragningslistan förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Hemställningsklämmar

Ledamoten Titta Hiltunen understödd av ledamoten Amanda Pasanen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att fastställa en bindande måltidpunkt för när rehabiliteringsklienter inom mentalvården ska få tillgång till sådana boendetjänster som de behöver.
 
Samtidigt ska man utreda huruvida realiseringen av måltiden förutsätter att antalet platser inom boendetjänster ökas så att de motsvarar det verkliga behovet.

Ledamoten Marko Kettunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att sänka kommunalskatten med 0,5 procentenheter för budgetår 2024.

Ledamoten Marko Kettunens förslag till hemställningskläm understöddes inte, varvid det förföll.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

JA-förslag: Ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Emma Kari, Zahra Karimy, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Anna Lemström, Minna Lindgren, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Tuomas Rantanen, Saana Rossi, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Mirita Saxberg, Juhana Vartiainen

Blanka: 33
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 2
Otso Kivekäs, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att fastställa en bindande måltidpunkt för när rehabiliteringsklienter inom mentalvården ska få tillgång till sådana boendetjänster som de behöver. Samtidigt ska man utreda huruvida realiseringen av måltiden förutsätter att antalet platser inom boendetjänster ökas så att de motsvarar det verkliga behovet.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Karimy, Zahra Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lemström, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rossi, Saana Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Thomas, Coel Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niemelä, Kimmo Liike Nyt Helsinki
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Perunka, Sanna-Leena Liike Nyt Helsinki
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Vihreä valtuustoryhmä 17 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 6 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 2 21 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 3 0
No council group 0 0 1 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Föredraganden meddelar att bokslutet för år 2021 har färdigställts. Bokslutet omfattar hela stadens bokslut och koncernbokslutet.

Staden har skött sin ekonomi långsiktigt och den vilar på en stadig grund. Stadens resultat för räkenskapsperioden var 349,6 miljoner euro, vilket var 223,6 miljoner bättre än prognosen i budgeten. Resultatet för 2020 var 496,7 miljoner euro, medan det var 377,0 miljoner euro 2019 och 386,8 miljoner euro 2018. Med betraktande av flera av de senaste åren var resultatet för 2021 ungefär på en genomsnittlig nivå, men i förhållande till den realiserade investeringsnivån något sämre än för de föregående åren.

Årets resultat var möjligt eftersom årsbidraget blev bättre än budgeterat (237,0 miljoner euro) till följd av att skatteinkomsterna överskred budgeten betydligt (198,7 miljoner euro). Inkomsterna från försäljning av mark, byggnader och aktier (bokförs som övriga verksamhetsintäkter) stämde överens med budgeten, totalt 101 miljoner euro. Detta var cirka 50 miljoner euro mindre än föregående år och cirka 70 miljoner mindre än året innan. Statsunderstöden för kostnader orsakade av coronapandemin uppgick till sammanlagt 175,4 miljoner euro. Dessa riktades i huvudsak till social- och hälsovårdssektorn.

Stadens externa omkostnader överskred budgeten med 219,4 miljoner euro, vilket innebar en ökning på 7,8 procent jämfört med föregående år (motsvarande ökning för 2020 var 3,6 procent). Utgifterna överskreds på grund av de direkta kostnaderna för coronapandemin inom social- och hälsovårdssektorn. Dessa kostnader kompenseras delvis av staten med statsunderstöd. Utgifterna enligt det ekonomiska målet som dimensionerar driftsekonomins omkostnader i stadsstrategin ökade med cirka 9,3 procent 2021, dvs. mer än tredubbelt i förhållande till det strategiska målet på 2,87 procent (motsvarande ökning för 2020 var 4,4 procent).

Om man beaktar statsunderstödet för de direkta kostnader och kostnader för hälsosäkerheten vid gränsövergångsställen (175 miljoner euro) som coronapandemin förorsakade i stadsstrategins ekonomimål som dimensionerar driftsekonomins omkostnader, så var utgiftsökningen 5,2 procent, dvs. fortfarande dubbel i förhållande till strategimålet.

Utfallet för stadens driftsbidrag var nästan helt i enlighet med budgeten till följd av coronakompensationerna som betalades som statsstöd. Driftsbidraget försämrades med närmare sju procent från föregående år. Försämringen berodde på de ökade utgifterna och på de lägre försäljningsvinsterna från mark och fastigheter.

Skatteintäkterna ökade med 7,4 procent från föregående år (motsvarande ökning för 2020 var 2,1 procent). Utfallet för skatteintäkter blev totalt 198,7 miljoner euro bättre än budgeterad, inklusive coronakompensationer via samfundsskatterna. Beskrivande för utvecklingen av kommunalskatteunderlaget är att de kumulativa redovisningarna av kommunalskatten har ökat för alla skattetagare med +6,1 procent på riksnivå från början av 2021. Utfallet för redovisningen av statsandelar uppgick till 330,4 miljoner euro, dvs. 18,4 miljoner euro högre än budgeterat. Inkomsterna från skatter och statsandelar var sammanlagt 217 miljoner euro större än budgeterat.

Årsbidraget var 757 miljoner euro, vilket är 297,2 miljoner euro större än i budgeten men en aning sämre än föregående år (863 miljoner euro 2020).

Coronapandemins direkta ekonomiska konsekvenser för Helsingfors stads verksamhetsbidrag 2021 var uppskattningsvis en aning under -100 miljoner euro. I sektorerna har det dessutom uppstått ett serviceunderskott, och att täcka detta kommer att öka stadens utgifter från och med 2021. Tack vare coronakompensationerna via samfundsskatter och statsunderstöd balanseras coronapandemins ekonomiska konsekvenser för 2021. Kompensationerna av engångskaraktär som har ersatt ekonomiska förluster orsakade av coronapandemin 2020–2021 slopas 2022 och kan inte längre användas för att täcka kostnader som senare uppstår för staden på grund av serviceunderskottet.

Stadens investeringsutgifter var 889,6 miljoner euro, vilket var 27 miljoner euro mindre än det föregående årets jämförbara situation (då engångskapitaliseringen på cirka 130 miljoner euro för fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppi beaktas i föregående års utfall).

Investeringsutgifterna exklusive affärsverken uppgick till 644,2 miljoner euro år 2021, dvs. 117,3 miljoner euro mindre än år 2020 då 2020 års engångskapitalisering av det redan sålda Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppi inte beaktas. År 2020 användes 761,5 miljoner euro, medan 639,9 miljoner euro användes år 2019 och 516 miljoner euro år 2018. Den ökade investeringsnivån under de senaste åren härstammar särskilt från fostrans- och utbildningssektorns byggprojekt, grundberedning i nya projektområden samt ombyggnad och reparation av gator och trafikleder.

För husbyggnadsprojekt användes sammanlagt 255,6 miljoner euro, vilket är 42,5 miljoner euro mindre än 2020, då man använde 298,1 miljoner euro av anslaget. År 2019 var motsvarande summa 266,1 miljoner euro. För nybyggnad och kompletteringsbyggande användes 126,3 miljoner euro. År 2020 var beloppet 130,9 miljoner euro. För reparationsprojekt användes 129,3 miljoner euro, medan under 2020 användes 167,1 miljoner euro.

Budgetmomentet Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition förbrukade under 2021 sammanlagt 68,3 miljoner euro, vilket är 28,1 miljoner euro mindre än år 2020. År 2020 användes 96,4 miljoner euro. År 2019 var motsvarande summa 55,5 miljoner euro.

Sammanlagt 159 miljoner euro användes för gator och trafikleder, vilket är 14,2 miljoner euro mindre än 2020. Motsvarande summa var 173,2 miljoner euro 2020 och 158,7 miljoner euro 2019.

Investeringarna i affärsverket HST uppgick till 243 miljoner euro 2021 (145,9 miljoner euro år 2020). Investeringsnivån har stigit särskilt med anledning av investeringar i infrastruktur, depåer och materiel för Spårjokern, genomförandefasen i projektet Kronbroarna, som inleddes 2021, samt investeringar i metrovagnar.

På grund av stadens höga investeringsnivå blev utfallet för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som är ett centralt nyckeltal för stadens ekonomi, -89,8 miljoner euro negativt. Utfallet för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde överskred dock budgeten med 231,9 miljoner euro eftersom årsbidraget utföll bättre än i budgeten. Utfallet för de internt tillförda medlen för att täcka investeringsnivån, alltså årsbidraget, blev något sämre än året innan, men ungefär i linje med de föregående åren. Investeringsnivån förblev hög 2021, vilket ledde till ett negativt utfall för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde. Då man betraktar stadens ekonomiska balans utgående från verksamhetens och investeringarnas kassaflöde kan man se en nedåtgående trend.

Årsbidraget i relation till den realiserade investeringsnivån (andel av investeringarna som finansieras med internt tillförda medel) var 88 procent 2021. 2020 var motsvarande nyckeltal 85 procent. Andelen skiljer sig inte väsentligt från nivån i andra större städer. Också den genomsnittliga andelen investeringar som finansieras med internt tillförda medel i kommunsektorn var 86 procent enligt förhandsuppgifter. Stadens ekonomiska balans uppvisar en nedåtgående trend även då den granskas utgående från andelen investeringar som finansieras med internt tillförda medel. Orsaken till detta är att de internt tillförda medlen, alltså årsbidraget, inte har ökat i takt med investeringsnivån.

I budgeten för år 2021 hade man förberett sig för att ta upp nya lån på 80 miljoner euro. De långfristiga lånen amorterades med cirka 65,8 miljoner euro (inklusive affärsverket trafikverkets investeringslån av finansinstitut). Stadens likviditet har utvecklats bättre än vad som förutsågs under budgetberedningen för 2021, och stadens lånebehov flyttades till 2022. Antalet långfristiga lån sjönk med sammanlagt 65,8 miljoner euro netto under 2021. Stadens upplåning vid utgången av året var sålunda 913 miljoner euro (992 miljoner euro vid utgången av 2020).

Det totala beloppet för stadens kassa och bank samt finansieringsvärdepapper har minskat med 172,3 miljoner euro under den senaste räkenskapsperioden. Ändringen i kassamedlen beror i huvudsak på verksamhetens och investeringarnas negativa kassaflöde och på att upptagningen av långfristiga lån flyttades till 2022.

I posten Kassa och bank i stadens balansräkning ingår även kontomedel på stadens koncernkonto för sammanslutningar som hör till stadens koncernkonto. Stadens skuld till dessa sammanslutningar på deras medel på koncernkontot avspeglas i stadens balansräkning bland beloppet för kortfristiga skulder. I stadens koncernkontosystem fanns sammanlagt 541,3 miljoner euro i dottersammanslutningarnas medel vid utgången av året (en minskning på 36 miljoner euro från föregående år).

Helsingfors stadskoncerns resultat 2021 var cirka 385 miljoner euro. Resultatet blev cirka -220 miljoner euro svagare än 2020 (stadskoncernens resultat 2020 var 605 miljoner euro). Helsingfors stads resultat blev -147 miljoner euro svagare än föregående år. Dottersammanslutningarna stärkte stadskoncernens resultat med 35 miljoner euro (108 miljoner euro 2020). Av dottersammanslutningarna har framför allt Helen Ab (-67 miljoner euro) och Helsingfors stads bostäder Ab (-11 miljoner euro) gjort svagare resultat än 2020. Helen Ab:s resultat var 55 miljoner euro 2021 och 122 miljoner euro 2020.

Stadskoncernens överskott enligt resultaträkningen (med beaktande av avskrivningsnivån) var 369 miljoner euro, vilket var -200 miljoner euro mindre än föregående år. Helsingfors stads överskott var -142 miljoner euro mindre än föregående år.

Med beaktande av stadskoncernens investeringar var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -331 miljoner euro negativt 2021, något svagare än året innan (-269 miljoner euro 2020). Helsingfors stads inverkan på stadskoncernens verksamhets och investeringars kassaflöde var -90 miljoner euro, svagare än föregående år (-9 miljoner euro 2020).

Dottersammanslutningarnas (ej samkommuner eller sådana där ägarandelen överstiger 50 procent) totala investeringsnivå uppgick till 671 miljoner euro, vilket var 237 miljoner euro, alltså cirka 26 procent, mindre än förra året (908 miljoner euro 2020). Sänkningen av dottersammanslutningarnas investeringsnivå beror framför allt på att de dottersammanslutningar som idkar boenderelaterad verksamhet investerade mindre än föregående år. Framför allt Helsingfors stads bostäder Ab:s, Helsingin Asumisoikeus Oy:s och Fastighets Ab Auroraborgs investeringar var betydligt mindre 2021 än föregående år. Också Stadionstiftelsens investeringar var betydligt mindre än föregående år eftersom ombyggnaden av Olympiastadion blivit klar.

År 2021 var de dottersammanslutningar (ej samkommuner eller sådana där ägarandelen överstiger 50 procent) som gjorde de största investeringarna Helsingfors stads bostäder Ab (300 miljoner euro), Helen Ab (237 miljoner euro) och Helsingin Asumisoikeus Oy (35 miljoner euro). Bland samkommunerna gjordes de största investeringarna av HRM (232 miljoner euro, samkommunen totalt) och HUS (250 miljoner euro, samkommunen totalt).

Stadskoncernens lånestock uppgick till 5 891 miljoner euro, dvs. 8 941 euro per invånare (lån 5 552 miljoner euro 2020). Av detta utgjorde Helsingfors stads lånestock 913 miljoner euro, dvs. 1 386 euro per invånare. Helsingfors stads lånestock minskade (79 miljoner euro), men dottersammanslutningarnas (ej samkommuner eller sådana där ägarandelen överstiger 50 procent) sammanlagda lånestock ökade på grund av den höjda investeringsnivån med cirka 404 miljoner euro.

Helsingfors stadskoncerns relativa skuldsättning har under de senaste åren hållits på ungefär samma nivå och uppgick till cirka 88 procent 2021.

I samband med behandlingen av bokslutet konstaterar föredraganden att kommunstyrelsen enligt kommunallagen i verksamhetsberättelsen ska lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat. Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga balansenheter behandlas i deras egna bokslut i enlighet med bokföringsbestämmelserna.

Close

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 442

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 349 580 755,35 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Alla olevien liikelaitosten yli- tai alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli- tai alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Tilinpäätös 2021 kirjaan tehdyn korjauksen seuraavasti:

Kaupunginhallituksessa 28.3.2022 hyväksyttyyn Helsingin kaupungin Tilinpäätös 2021 kirjaan on tehty korjaus sivulla 200 olevaan Taloushallintopalveluliikelaitoksen rahoituslaskelmaan . Korjaus on tehty laskelmassa Rahoituksen rahavirtaan. Rahoituksen rahavirran Saamisten muutos muilta- riviltä on siirretty tili Kuitattavat sisäiset saamiset, summaltaan 19 667,00 euroa, riville Saamisten muutos kunnalta. Edellä mainitulla tilillä on poikkeuksellisesti ollut saldoa per 31.12.2021. Tili on ohjautunut Tasku-järjestelmässä väärälle raporttiriville, mutta koska tilin arvo tilinpäätöksessä pitäisi olla nolla, se ei ole aiemmin noussut esille. Rahoituksen rahavirran loppusumma ei muutu. Tiliohjaus korjataan jatkoa ajatellen.

Alla on merkitty korjattavat rivit keltaisella.

Alla rivit on korjattu tilinpäätöskirjaan.

06.06.2022 Pöydälle

28.03.2022 Ehdotuksen mukaan

21.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.03.2022 § 62

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi yhteenvedon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta sekä liitteenä olevan selonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.03.2022 § 48

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.03.2022 § 29

Päätös

Johtokunta päätti

 • hyväksyä ja allekirjoittaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
 • lähettää HKL:n tilinpäätöksen edelleen kaupunginhallitukselle maininnalla, että tehdyn 2.829.720,12 euron poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden tulos on ylijäämäinen 3.596.561,73 euroa ja että tilikauden ylijäämä siirretään HKL:n taseen omaan pääomaan.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Jukka Hämäläinen
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 18.02.2022 § 11

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1-31.12.2021. Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä yhteensä 334 836,49 euroa, siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 18.02.2022 § 6

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti
hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola
Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.02.2022 § 23

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 sekä esitti kaupunginhallitukselle, että tilikauden alijäämä -1 160 579,43 euroa siirretään rakentamispalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro@hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 16.02.2022 § 6

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 ehdotuksen liitteenä olevan tilinpäätöskirjan mukaisesti sekä päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 380 505,37 euroa siirretään taloushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen
Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

tiia.kumpulainen@hel.fi

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 15

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi

Tarkastuslautakunta 08.02.2022 § 12

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2021 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2021 tilinpäätöstiedot.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi
Close

This decision was published on 05.07.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi