Virkasuhteen täyttäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurijohtaja, työavain KUVA-01-76-21

HEL 2021-013216
More recent handlings
§ 79

Virkasuhteen täyttäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurijohtaja, työavain KUVA-01-76-21

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti ottaa filosofian maisteri ********** kulttuurijohtajan viransijaisuuteen (vakanssinumero 034920) 7 923 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ajalle 31.12.2021 - 10.11.2022. Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurijohtajan viransijaisuus

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 6 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija.

Viransijaisuus oli haettavana ajalla 20.10.– 4.11.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sisäisessä verkossa osoitteessa https://helbit.fi/intra2/#/joblist. Lisäksi hakua markkinoitiin kaupungin Helmi-intrassa ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisäisissä Teams-kanavissa.

Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurijohtajan tehtävä on johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuripalvelujen kehittämistä. Hallintosäännön 4 luvun 7 §:n 2 kohdan mukaan kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, joista lailla on erikseen säädetty.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään etsittiin hakuilmoituksen mukaan henkilöä, jolla on riittävästi ymmärrystä ja kokemusta taiteen ja kulttuurin kentältä sekä todennettua osaamista toimeenpanokyvystä ja valmentavasta johtamisesta. Lisäksi edellytettiin erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa viransijaisuuteen jätti hakemuksensa 6 henkilöä, Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viransijaisuuden kannalta sopivaa kokemusta kulttuurin ja taiteen alalta. Hakijoita haastattelivat 15.11. – 18.11.2021 välisenä aikana toimialajohtaja ********** sekä HR-partner **********

Hakija

**********

Hakija

**********

Hakija

**********

Hakija

**********

Kaikilla haastatelluilla on ymmärrystä taiteen ja kulttuurin kentältä, riittävästi tehtävässä vaadittavaa johtamiskokemusta sekä motivaatiota ratkoa kulttuuripalvelukokonaisuuden ajankohtaisia haasteita.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin hakijoista kaksi: ********** ja ********** Toiseen haastatteluun kutsutuilla hakijoilla oli muita hakijoita vahvempi yhdistelmä johtamiskokemusta, todennettua kyvykkyyttä ajankohtaisten kulttuuripalvelukokonaisuuden kysymysten ratkaisemiseen sekä monipuolista ymmärrystä taiteen ja kulttuurin kentältä sekä kaupunkiorganisaatiosta että sen ulkopuolelta. Lisäksi he toivat haastattelussa monipuolisimmin esiin valmiuksiaan vastata toimialalle ja kulttuuripalveluille kaupunkistrategiassa ja toimialan vuosisuunnittelussa asetettuihin tavoitteisiin.

Hakijoita haastattelivat 22.11.2021 toimialajohtaja ********** kirjastopalvelukokonaisuuden johtaja ********** sekä HR-partner **********

Kulttuurijohtaja johtaa kulttuuripalvelukokonaisuutta, joka vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta eli avustuksista ja kehittämisestä sekä kulttuurikeskuksista, taidemuseo HAMista, kaupunginmuseosta ja kaupunginorkesterista. Kulttuurijohtaja on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtoryhmän jäsen ja toimii virkavastuullisena esittelijänä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä kirjasto- ja kulttuurijaostossa.

Kulttuurijohtajan merkittävimmät tehtäväkokonaisuudet sijaisuuden aikana ovat Helsingin kaupunginvaltuuston strategiassa asettamien kulttuuripoliittisten tavoitteiden saavuttaminen sekä HAM Helsingin taidemuseon säätiöiminen. Strategiassa asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi kulttuurin alueellisen saavutettavuuden edistäminen, kysynnän palauttaminen kaupungin ja muiden tuottamiin kulttuuritapahtumiin ja sisältöihin ja erillisen koronapalautumisrahan käytön johtaminen kulttuurikentän toimintaedellytyksiä parantavalla tavalla.

Arviointi

Kulttuurijohtajan viransijaisella tulee olla riittävästi ymmärrystä ja kokemusta taiteen ja kulttuurin kentältä. ********** ********** **********

Hakijalla ********** Kummallakin kärkihakijalla on tehtävässä menestymisen kannalta riittävästi ymmärrystä ja kokemusta taiteen ja kulttuurin kentältä.

Lisäksi kulttuurijohtajan viransijaisella tulee olla todennettua osaamista toimeenpanokyvystä ja valmentavasta johtamisesta.

Hakija **********

Hakija **********

Kummallakin hakijalla on todennettua osaamista toimeenpanokyvystä juuri kulttuurialan johtamisessa. ********** **********

Haastattelussa ********** **********

Kulttuurijohtajan viransijaisella on oltava tehtävän kansainvälisen luonteen vuoksi erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä työhön kuuluvan edustuksellisen roolin vuoksi hyvät vuorovaikutustaidot. Hakijoista molemmat täyttävät nämä edellytykset. **********

Viransijaisuuden jakso painottaa erityisesti toimeenpanokykyä ja dialogisia taitoja ristiriitaisten odotusten keskellä. Ratkaisevaksi nousee kyky luoda luottamusta sekä organisaation sisällä, että kumppaniverkostossa.

**********

This decision was published on 29.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 89045

tommi.laitio@hel.fi

Veera Pellinen, HR-partner, puhelin: 040 1829397

veera.pellinen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Kulttuurijohtajan_viransijaisuus_hakijat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.