Korvaushakemus 13.6.2021 pidettyjen kuntavaalien vaalilauta- ja toimikuntatyön organisoinnista, Helsingin kokoomus ry

HEL 2021-014916
More recent handlings
§ 6

Korvaus kuntavaalien 2021 vaalilautakuntiin ja toimikuntiin jäseniä nimenneille ryhmille

Hallintojohtaja

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti, että 13.6.2021 järjestettyjen kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäseniä nimenneille ryhmille maksetaan osallistumislistan mukaisesti 12 euroa jäsentä ja varajäsentä kohden, enintään 19 560 euroa, korvauksena nimeämisestä aiheutuneesta ylimääräisestä toimistotyöstä.

Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, projekti 105001000302.

Päätöksen perustelut

Vaalilain 15 §:n mukaan kaupunginhallituksen on asetettava vaaleja varten vaalilautakunnat ja -toimikunnat, joiden jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten hakemisesta huolehtivat puolueiden helsinkiläiset piiri- ja kunnallisjärjestöt. Tästä aiheutuu sekä työtä että kustannuksia puolueiden piiritoimistoille.

Vaalilautakuntiin jäseniä asettaneet piirijärjestöt hakevat 29.12.2021 toimitetulla korvaushakemuksella korvausta kuntavaalien 13.6.2021 vaalilautakuntien ja -toimikuntien organisoimisesta aiheutuneista kuluista, 12 euroa/jäsen ja varajäsen.

Kansliapäällikkö on päättänyt 6.2.2022 § 32, että talousarvion kohdan 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, määrärahojen käytöstä päättää hallinto-osasto.

This decision was published on 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Decisionmaker

Antti Peltonen
hallintojohtaja