Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-80-21

HEL 2021-014989
More recent handlings
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön tapahtumat ja maankäyttö –tiimin tiimipäällikön määräaikaisen viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi alueiden käyttö ja –valvonta -yksikön tapahtumat ja maankäyttö –tiimin päällikön määräaikaiseen virkaan (044834) ********** 1.2-31.12.2022 väliseksi ajaksi 4 070,66 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin palveluksessa ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu viiden kuukauden (5 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Alueiden käyttö ja –valvonta –yksikön organisaatiota on muutettu vuoden 2022 ajaksi niin, että yksikössä on kahden tiimin sijaan kolme tiimiä.

Tiimipäällikön virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 13.12.2021 § 934.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 15.-29.12.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla ja Duunitorilla.

Tiimipäällikkö johtaa uutta tapahtumat ja maanvuokraus –tiimiä, jonka tehtäviin kuuluvat yleisten alueiden tilapäinen vuokraaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten tapahtumien järjestämiseksi, terasseiksi, myyntipaikoiksi ja muuhun tilapäiseen käyttöön. Tiimin tehtävissä korostuvat kaupungin strategiassakin tunnistetut tavoitteet kokeilevan ja tilapäisen käytön lisäämiseksi.

Tiimipäällikön tehtävänä on toimia lähiesihenkilönä seitsemälle asiantuntijalle. Hän suunnittelee, seuraa ja valvoo em. tiimin toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös tiimiin ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Lisäksi hän vastaa päätöksenteosta tapahtuma-alueiden vuokraamiseen ja muuhun tilapäiseen maanvuokraukseen liittyen.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään aiemman työn tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tehtäväalueisiin. Eduksi katsotaan aiempi johtamiskokemus sekä kokemus julkishallinnosta ja maanvuokrauksesta. Kokemus digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista, asiakaslähtöinen ajattelutapa ja sujuva englannin kielen taito on myös eduksi. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja verkottumistaitoja sekä kannustavaa ja oma-aloitteista työotetta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä. Kaksi hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Liitteenä 1 on hakijaluettelo. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Mirka Saarholma sekä Psycon Oy:n rekrytointikonsultti Laura Nissilä ajalla 3.- 4.1.2022.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikkö johtaa uutta tapahtumat ja maanvuokraus –tiimiä, jonka tehtäviin kuuluvat yleisten alueiden tilapäinen vuokraaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Hänen tehtävänä on toimia lähiesihenkilönä seitsemälle asiantuntijalle. Hän suunnittelee, seuraa ja valvoo em. tiimin toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös tiimiin ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. Lisäksi hän vastaa päätöksenteosta tapahtuma-alueiden vuokraamiseen ja muuhun tilapäiseen maanvuokraukseen liittyen.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään aiemman työn tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tehtäväalueisiin. Eduksi katsotaan aiempi johtamiskokemus sekä kokemus julkishallinnosta ja maanvuokrauksesta. Kokemus digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista, asiakaslähtöinen ajattelutapa ja sujuva englannin kielen taito on myös eduksi. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja verkottumistaitoja sekä kannustavaa ja oma-aloitteista työotetta.

Kaikilla haastatelluilla oli aiempaa johtamiskokemusta sekä kokemusta digitalisaatiota hyödyntävistä ja asiakaslähtöisistä kehittämishankkeista. Kaikkien haastateltujen työote vaikutti oma-aloitteiselta haastattelujen ja hakemusten perusteella. Ruotsin ja englannin kielen taidon arvion hakijat ovat esittäneet hakemuksessa, kielitaitoa ei arvioitu haastattelutilanteissa.

**********

**********

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

Hänen valintaa puoltavat ammatillisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi hänen selkeä, strateginenkin näkemyksensä tiimin roolista tapahtumien ja maankäytön toteuttamisessa kaupunkitilassa, tuntemus tiimin tehtäväkentästä, vahva motivaatio valmentavalla otteella toteutettavaan lähiesihenkilötehtävään sekä yhteistyökyvyt ja –halukkuus.

This decision was published on 14.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 15284

mirka.saarholma@hel.fi

Decisionmaker

Mirka Saarholma
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo, KYMP-03-80-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-80-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.