Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, Keskushallinto, Tarkastusvirasto

HEL 2022-000089
More recent handlings
Case 5. / 65 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2-2022

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2022 toisen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin
toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 20 000 eurolla ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittävillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Sitova toiminnan tavoite ohjaa vuoden 2022 arviointisuunnitelman valmistelua. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumis-ennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2022 aikana. Toteutumis-ennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Close

Tarkastuslautakunta 10.05.2022 § 48

11.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 19.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi