Opiskelijan erottaminen määräajaksi, Suomenkielinen työväenopisto

HEL 2022-000232
More recent handlings
§ 2

Opiskelijan erottaminen

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö päätti erottaa opiskelija ********** kevätlukukauden 2022 ajaksi.

Päätöksen perustelut

**********

**********

**********

Hallintosäännön 15 luvun 7 § 1 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päättää suomenkielisen työväenopiston opiskelijan erottamisesta määräajaksi, enintään työkaudeksi. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja on siirtänyt toimivaltaansa 2.7.2021 (65§) siten, että vapaan sivistystyön päällikkö, joka toimii myös Helsingin työväenopiston rehtorina, voi päättää suomenkielisen työväenopiston opiskelijan erottamisesta määräajaksi, enintään työkaudeksi.

This decision was published on 13.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Luomajoki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88656

satu.luomajoki@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö