Omistusjärjestelyt, Startup Maria Oy

HEL 2022-000310
More recent handlings
Case 8. / 230 §

Startup Maria Oy:n omistusjärjestely

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä, että osa kaupungin omistamista Startup Maria Oy:n osakkeista, yhteensä 1 200 kappaletta, myydään Helsingin Uusyrityskeskus ry:lle ja Startup-säätiö sr:lle yhteensä enintään 61 600 euron kauppahinnasta, sekä
  • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan osakkeiden myymiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä, kuten laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan, kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa.  
Close

Startup Maria Oy

Startup Maria Oy on vuonna 2016 perustettu voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö lisäksi kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiö vuokraa Helsingin kaupungilta vanhan Marian sairaalan päärakennuksen (15+2) lisäksi rakennukset 3, 4, 5 ja 14.

Yhtiössä on yhteensä 12 000 osaketta, joista Helsingin kaupunki omistaa 4 080 kappaletta (34%) ja Startup-säätiö sr sekä Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK ry) molemmat 3 960 kappaletta (33 %).

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa Helsingin seudulla yrityksen perustamista aikoville henkilöille ja yrityksille voittoa tavoittelematta koulutusta, neuvontaa ja muuta samankaltaista toimintaa, joka edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Yhdistys järjestää myös seminaareja sekä neuvottelupäiviä.

Startup-säätiö sr:n tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiökonserni toteuttaa säätiön tarkoitusta emosäätiön toiminnan sekä säätiön konserniyhtiöiden eli tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnan kautta. Emosäätiön toiminta keskittyy säätiön tarkoitusta toteuttavien projektien toteuttamiseen sekä avustusten myöntämiseen säätiön tarkoitusta toteuttaville hankkeille käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea laillista säätiön tarkoitusta edistävää liiketoimintaa.

Osakekauppa

Maria 01 (Startup Maria Oy) tavoitteena on tarjota paras paikka ja yhteisö kasvuyrityksille kasvaa. Maria 01:llä on erittäin merkittävä rooli koko pääkaupunkiseudun ja Suomenkin kasvuyrittäjyydelle. Yhtiön tavoitteena on entistä vahvemmin kytkeä pääomasijoittajat, kokeneet sarjayrittäjät ja suuret yrityksen vauhdittamaan aloittavien yritysten kasvua, kehittää uusia palveluja ja toimintamalleja, sekä yhteisön kokemaa omistajuutta Maria01 onnistumisesta.

Kaupungin tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön uusien palveluiden kehitys ja samalla yhtiön kautta edistää kaupungin alustamaista, uusia kasvumahdollisuuksia luovaa ja tukevaa elinkeinopolitiikkaa, missä kaupunki voi olla synnyttämässä uusia palveluita ilman että tavoitteena olisi kaupungin pysyvä ja vakiintunut rooli niiden toiminnassa.

Edellä kuvatuilla perusteilla yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että yhtiön muut osakkeenomistajat ottavat aiempaa suuremman roolin yhtiössä kaupungin jäädessä yhtiön omistajaksi aiempaa pienemmällä osuudella. Tämä johdosta kaupunki on neuvotellut kahden muun osakkaan omistusosuuden kasvattamisesta toteuttavaksi niin, että kaupunki myy osan osakkeistaan näille osakkaille. Kaupungin omistusosuus osakekaupan jälkeen on 24 % ja yhtiö säilyy konserniohjeen mukaisena kaupungin osakkuusyhteisönä.

Osakekaupassa tarjotaan Startup-säätiölle ja HUK ry:lle, kummallekin erikseen, ostettavaksi 600 osaketta, á 51,31 euroa/osake. Yhteensä osakkeita myydään näin 1 200 kappaletta.

Kauppahinta on sovittu osapuolten kesken niin, että siinä huomioidaan ulkopuolisen asiantuntijan arvion mukainen ja yhtiön substanssiarvoon perustuva osakkeen käypä arvo sekä verotukselliset näkökohdat.

Valtiontukiarviointi

Ennen kaupantekoa on arvioitu, saavatko HUK ry ja Startup-säätiö sr osakekaupassa sellaista taloudellista etua, joka katsottaisiin valtiontueksi.

Valtiontukiarvioinnin kannalta olennaista on, ovatko Startup Maria Oy:n muut osakkaat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) artiklan tarkoittamia taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä. HUK ry:n tehtävänä on edistää yleisesti Helsingin alueella olevien uusien yritysten perustamista ja työpaikkojen syntymistä. HUK ry:n ei arvioida toimivan markkinoilla eikä se siten ole SEUT 107 (1) artiklassa tarkoitettu yritys. Startup-säätiö sr:n tarkoituksena on luoda ja edistää edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle sekä kasvulle. Säätiöillä ei ole varsinaista omaa liiketoimintaa. Startup-säätiö sr:n ei arvioida toimivan markkinoilla eikä se siten ole SEUT 107 (1) artiklassa tarkoitettu yritys. Koska HUK ry ja Startup-säätiö sr eivät ole SEUT 107 (1) artiklan tarkoittamia yrityksiä, kauppaan ei sisälly kiellettyä valtiontukea.

Lopuksi

Kaupungin elinkeinopolitiikan kannalta esitetty osakekauppa ja kahden muun osakkaan roolin vahvistaminen on tarkoituksenmukainen askel yhtiön toiminnan kannalta, ja kaupungin on perusteltua vähentää omistustaan yhtiössä.

Järjestelyn johdosta yhtiö täyttää myös EU-lainsäädännön mukaisen pk-yrityksen määritelmän, mikä osaltaan mahdollistaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yhtiölle.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja oikeuspalveluiden kanssa.

Close

This decision was published on 06.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi