Omistusjärjestelyt, Startup Maria Oy

HEL 2022-000310
More recent handlings
Case 15. / 249 §

Startup Maria Oy:n omistusjärjestely

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä, että osa kaupungin omistamista Startup Maria Oy:n osakkeista, yhteensä 1 200 kappaletta, myydään Helsingin Uusyrityskeskus ry:lle ja Startup-säätiö sr:lle yhteensä enintään 61 600 euron kauppahinnasta, sekä
  • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita huolehtimaan osakkeiden myymiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä, kuten laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan, kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa.  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Startup Maria Oy

Startup Maria Oy on vuonna 2016 perustettu voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö lisäksi kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiö vuokraa Helsingin kaupungilta vanhan Marian sairaalan päärakennuksen (15+2) lisäksi rakennukset 3, 4, 5 ja 14.

Yhtiössä on yhteensä 12 000 osaketta, joista Helsingin kaupunki omistaa 4 080 kappaletta (34%) ja Startup-säätiö sr sekä Helsingin Uusyrityskeskus ry (HUK ry) molemmat 3 960 kappaletta (33 %).

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa Helsingin seudulla yrityksen perustamista aikoville henkilöille ja yrityksille voittoa tavoittelematta koulutusta, neuvontaa ja muuta samankaltaista toimintaa, joka edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Yhdistys järjestää myös seminaareja sekä neuvottelupäiviä.

Startup-säätiö sr:n tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiökonserni toteuttaa säätiön tarkoitusta emosäätiön toiminnan sekä säätiön konserniyhtiöiden eli tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnan kautta. Emosäätiön toiminta keskittyy säätiön tarkoitusta toteuttavien projektien toteuttamiseen sekä avustusten myöntämiseen säätiön tarkoitusta toteuttaville hankkeille käytettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea laillista säätiön tarkoitusta edistävää liiketoimintaa.

Osakekauppa

Maria 01 (Startup Maria Oy) tavoitteena on tarjota paras paikka ja yhteisö kasvuyrityksille kasvaa. Maria 01:llä on erittäin merkittävä rooli koko pääkaupunkiseudun ja Suomenkin kasvuyrittäjyydelle. Yhtiön tavoitteena on entistä vahvemmin kytkeä pääomasijoittajat, kokeneet sarjayrittäjät ja suuret yrityksen vauhdittamaan aloittavien yritysten kasvua, kehittää uusia palveluja ja toimintamalleja, sekä yhteisön kokemaa omistajuutta Maria01 onnistumisesta.

Kaupungin tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön uusien palveluiden kehitys ja samalla yhtiön kautta edistää kaupungin alustamaista, uusia kasvumahdollisuuksia luovaa ja tukevaa elinkeinopolitiikkaa, missä kaupunki voi olla synnyttämässä uusia palveluita ilman että tavoitteena olisi kaupungin pysyvä ja vakiintunut rooli niiden toiminnassa.

Edellä kuvatuilla perusteilla yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että yhtiön muut osakkeenomistajat ottavat aiempaa suuremman roolin yhtiössä kaupungin jäädessä yhtiön omistajaksi aiempaa pienemmällä osuudella. Tämä johdosta kaupunki on neuvotellut kahden muun osakkaan omistusosuuden kasvattamisesta toteuttavaksi niin, että kaupunki myy osan osakkeistaan näille osakkaille. Kaupungin omistusosuus osakekaupan jälkeen on 24 % ja yhtiö säilyy konserniohjeen mukaisena kaupungin osakkuusyhteisönä.

Osakekaupassa tarjotaan Startup-säätiölle ja HUK ry:lle, kummallekin erikseen, ostettavaksi 600 osaketta, á 51,31 euroa/osake. Yhteensä osakkeita myydään näin 1 200 kappaletta.

Kauppahinta on sovittu osapuolten kesken niin, että siinä huomioidaan ulkopuolisen asiantuntijan arvion mukainen ja yhtiön substanssiarvoon perustuva osakkeen käypä arvo sekä verotukselliset näkökohdat.

Valtiontukiarviointi

Ennen kaupantekoa on arvioitu, saavatko HUK ry ja Startup-säätiö sr osakekaupassa sellaista taloudellista etua, joka katsottaisiin valtiontueksi.

Valtiontukiarvioinnin kannalta olennaista on, ovatko Startup Maria Oy:n muut osakkaat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) artiklan tarkoittamia taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä. HUK ry:n tehtävänä on edistää yleisesti Helsingin alueella olevien uusien yritysten perustamista ja työpaikkojen syntymistä. HUK ry:n ei arvioida toimivan markkinoilla eikä se siten ole SEUT 107 (1) artiklassa tarkoitettu yritys. Startup-säätiö sr:n tarkoituksena on luoda ja edistää edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle sekä kasvulle. Säätiöillä ei ole varsinaista omaa liiketoimintaa. Startup-säätiö sr:n ei arvioida toimivan markkinoilla eikä se siten ole SEUT 107 (1) artiklassa tarkoitettu yritys. Koska HUK ry ja Startup-säätiö sr eivät ole SEUT 107 (1) artiklan tarkoittamia yrityksiä, kauppaan ei sisälly kiellettyä valtiontukea.

Lopuksi

Kaupungin elinkeinopolitiikan kannalta esitetty osakekauppa ja kahden muun osakkaan roolin vahvistaminen on tarkoituksenmukainen askel yhtiön toiminnan kannalta, ja kaupungin on perusteltua vähentää omistustaan yhtiössä.

Järjestelyn johdosta yhtiö täyttää myös EU-lainsäädännön mukaisen pk-yrityksen määritelmän, mikä osaltaan mahdollistaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yhtiölle.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja oikeuspalveluiden kanssa.

Close

Kaupunginhallitus 28.03.2022 § 230

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Close

This decision was published on 13.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi