Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2022-2023, OKM

HEL 2022-000552
More recent handlings
§ 19

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion
erityisavustusta 2 800 000 euroa varhaiskasvatuksen sekä 9 360 000
euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ajalle
1.1.2023 – 31.12.2023. Esi- ja perusopetuksen hakemukseen on liitetty
mukaan Helsingin yliopiston normaalikoulut.

Valtionavustuksen kokonaiskustannukset esi- ja perusopetuksessa
ovat 11 700 000 euroa, josta omarahoitus osuus on 20% eli 2 340 000
euroa. Omarahoitukseen käytetään positiivisen diskriminaation määrärahaa.Valtionavustuksen kokonaiskustannukset varhaiskasvatuksessa
ovat 3 500 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 % eli 700 000
euroa.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan pedagogiset asiantuntijat Pasi Brandtin ja Ansa Savolaisen
toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta
koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023. Varhaiskasvatukseen myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 28 000 000 euroa ja esi- ja perusopetukseen 62 400 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja lähipalveluperiaatetta sekä oppijan oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Varhaiskasvatuksessa avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä palkkaamalla lisää varhaiskasvatuksen henkilöstöä: opettajia, erityisopettajia, sosionomeja, lastenhoitajia tai avustajia sekä pienennetään lapsiryhmien kokoa esimerkiksi ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia lapsia.

Esi- ja perusopetuksessa avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä palkkaamalla opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien opetuksen toteuttamiseksi ja tueksi, joissa tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

This decision was published on 02.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ansa Savolainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81035

anne.savolainen@hel.fi

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja