Asunnontarkastus, Puotila

HEL 2022-001039
More recent handlings
Case 13. / 110 §

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätöksestä tehty oikaisuvaatimus koskien asunnon terveyshaittaa

Environment and Permits Sub-committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat - palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön päällikön 11.2.2022 § 35 tekemästä päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Oikaisuvaatimus kohdistuu ympäristöterveysyksikön päällikön 11.2.2022 § 35 tekemään päätökseen.

Päätöksen mukaan osoitteessa Klaavuntie 12 ********** ei ole todettu terveydensuojelulain (763/1994) 1 ja 26 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa tai sellaisia olosuhteita, joista voisi aiheutua terveyshaittaa eikä siten lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisen korjausmääräyksen antamiselle ole perusteita. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoi, että asian käsittelyn jatkamiselle tai määräyksen antamiselle ei siten ole perusteita.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä on määräajassa 10.3.2022 tehnyt oikaisuvaatimuksen ympäristöterveysyksikön päällikön tekemästä päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että pöytäkirjan sisältämä päätös tulee oikaista seuraavasti:

1. As. Oy Klaavuntie 12 (jälj. Klaavuntie tai asoy) annetaan korjausmääräys saattaa huoneiston rakenteet sellaiseen kuntoon kuin asumisterveyttä koskevat säännökset edellyttävät;

2. Määritellään tarkemmin homepölysiivous, jota ympäristöpalvelut suosittelee 14.9.2021 päivätyssä raportissaan ja määrätään asoy teettämään se, kuitenkin vasta viimeisenä sen jälkeen, kun huoneiston ilmanvaihto on ensin huolehdittu asianmukaiseksi yllä kohdassa 1 tarkoitetulla tavalla;

3. Asukkaalle korvataan oman lisätutkimuksen teettämisestä sekä vastineiden ja oikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneet kulut myöhemmin toimittavien laskujen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Asukas perustelee vaatimuksiaan aikaisemmin 30.11.2021 kuulemiseen antamassaan vastineessa esitetyillä perusteilla.

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa asukas vaatii lisäksi, että viranomaisen tulisi antaa asunnon terveysturvallisuudesta kirjallinen päätös, jos sen näkemys on, että asunto on terveysturvallinen. Asukkaan mukaan viranomainen ei toimi sille asetetun tehtävän edellyttämien velvollisuuksien mukaisesti, mikäli viranomainen ei vaadi todennäköistä terveyshaittaa poistettavaksi asukkaan asunnosta välittömästi.

Kymen Home-Etsintä Oy:n lausunnossa todettiin, että keittiön poistohormi ei toimi oikein. Ratkaisuksi asiaan suositeltiin erillistä vedonparantajaa, esim. hormi-imuria, jota Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ei ole vetoomuksista huolimatta suostunut velvoittamaan asennettavaksi.

Asukkaan teettämistä asbestinäytteestä ja rakennusmateriaalinäytteistä ei ole löytynyt asbestia tai vaurioita, mutta viranomaisen tulee asukkaan mukaan korvata näiden tutkimusten kustannukset löydöksistä riippumatta.

Asukkaan mukaan viranomainen voisi kehottaa asoy:tä suorittamaan homepölysiivouksen, mitä asoy voisi harkintansa mukaan noudattaa tai jättää asian hovioikeuden päätöksen varaan. Lisäksi vaihtoehtona voisi olla, että asukas saisi omalla kustannuksellaan tehdä edellä mainitut toimenpiteet asunnon ilmanlaadun parantamiseksi. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että viranomainen velvoittaisi asoy:n antamaan luvan asennuksille, jotka tehdään yhtiön rakenteille.

Lisäksi perustellaan, että päätös on annettu tiedoksi väärin, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei asu kyseisessä osoitteessa eikä päätöstä oltu lähetetty tiedoksi asiamiehelle, joka on aikaisemmin lähettänyt vastineen kuulemiseen.

Kuuleminen

Ympäristöpalvelut on kuullut 29.3.2022 päivätyllä kirjeellä As. Oy Klaavuntie 12:ta oikaisuvaatimuksesta. As. Oy Klaavuntie 12 ei antanut vastinetta kuulemiseen.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain 56 §:n mukaan oikaisuvaatimus kunnan viranhaltijan päätöksestä tehdään kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja se on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii, ellei toisin ole määrätty kunnan terveydensuojeluviranomaisena.

Terveydensuojelulain 1 §:n mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Oikaisuvaatimus on kohdistettu viranomaisen 11.2.2022 § 35 antamaan päätökseen. Tässä ratkaisussa asia käsitellään siltä osin kuin siinä on kyse siitä, onko asunnossa terveydensuojelun mukaista terveyshaittaa.

Asunnontarkastuksissa on toimittu hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Asunnon olosuhteita on käyty tarkastamassa kaksi kertaa, joten viranomainen on riittävästi selvittänyt asunnon terveydellisiä olosuhteita.

Tarkastuskäyntien ja suoritettujen mittausten perusteella ympäristöpalvelut ei voinut osoittaa asunnossa sellaista olosuhdetta, joka aiheuttaisi terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa ja joiden perusteella viranomainen olisi voinut velvoittaa yhtiötä toimenpiteisiin. Asia ei antanut aihetta ympäristöpalveluiden jatkotoimenpiteisiin.

Ympäristöpalveluiden tarkastuskertomuksen katsotaan olevan kirjallinen dokumentti siitä, ettei asunnossa ole terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Ympäristöpalvelut ei tee erillistä kirjallista päätöstä terveysturvallisuudesta asunnossa.

Vedonparantajan osalta ympäristöpalvelut ei voi velvoittaa yhtiötä asentamaan sellaista, koska painovoimaisen ilmanvaihdon on todettu toimivan asianmukaisesti. Koska painovoimaisen järjestelmän toiminta vaihtelee sääolojen mukaan, ilmavirtoja on säädettävä vuoden- ja vuorokaudenaikojen sekä tuuliolosuhteiden mukaan. Tätä tarkoitusta varten tuloilma-aukoissa ja poistohormeissa on säädettävät venttiilit. Tarvittaessa ilmanvaihtoa tehostetaan ikkunoista, ovista tai tuuletusluukuista tuulettamalla. Jotta järjestelmä toimii moitteettomasti, venttiileitä on säädettävä tarpeen mukaan. Tämä on järjestelmän ominaisuus, ei puute sen toiminnassa. Kaikissa painovoimaisissa järjestelmissä tapahtuu joskus ainakin hetkellistä takaisinvirtausta, jossa ilmaa virtaakin toiseen suuntaan kuin on tarkoitettu. Kesäaikaan takaisinvirtaus on useimmiten täysin huomaamatonta, mutta talvella se voi aiheuttaa sisälämpötilan alenemista, jos esimerkiksi poistohormista valuu kylmää ilmaa kylpyhuoneeseen tai jonkin asuinhuoneen oleskeluvyöhykkeelle. Ilmanvaihdon toimintaa on tutkittu kaksi kertaa ympäristöpalveluiden toimesta, sekä taloyhtiön toimesta myös kaksi kertaa ja painovoimainen ilmanvaihto on toiminut asianmukaisesti kaikilla kerroilla.

Ympäristöpalvelut ei korvaa asukkaiden itse teettämiä tutkimuksia, koska ei ole katsonut näitä tarkastuksien perusteella tarpeellisiksi teettää asunto-osakeyhtiön kustannuksella. Asukkaiden teettämät tutkimukset vain vahvistavat ympäristöpalveluiden tarkastuksien perusteella tekemän terveyshaitta-arvion olleen oikean. Kunnan terveydensuojeluviranomainen ei vastaa ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Irtaimistolle suositeltu homepölysiivous perustui ympäristöpalveluiden virheelliseen käsitykseen, että irtaimisto olisi ollut asunnossa remontin aikana vuonna 2018. Asukkaalta oikaisuvaatimuksen täydennyksenä 11.3.2022 saadun tiedon mukaan todellisuudessa vuoden 2018 korjausten ajaksi irtain oli siirretty Niemi Oy:n toimesta homepuhdistukseen ja säilöön asuntoon tehdyn remontin ajaksi. Irtain peitettiin suojaan vasta taloyhtiön 2021 ikkunaremontin ajaksi remontin tehneen yrityksen pyynnöstä. Koska irtain ei ole virheellisen tiedon vuoksi ollutkaan suojaamatta asunnossa remonttien ajan, ei ympäristöpalvelut näe tarpeelliseksi enää suositella uutta homepölysiivousta asuntoon.

Oikaisuvaatimus on lähetetty kirjeitse asukkaan kotiosoitteeseen eikä asiamiehen kautta, koska asukkaan osoite on ollut asukkaan ilmoittama varsinainen yhteystieto asian käsittelyn alusta lähtien. Asukas ei ole ilmoittanut, ettei halua postitse asiakirjoja. Myöskään hallintolaista ei tule sellaista perustelua, että asiaan liittyvät dokumentit tulisi lähettää asiamiehelle eikä asukkaalle.

Oikaisuvaatimuksessa ei ollut sellaista lisätietoa, jota ei olisi huomioitu jo ympäristöterveysyksikön päällikön päätöstä tehtäessä ja, jolla olisi oleellista merkitystä asian ratkaisun kannalta. Tämän vuoksi ja edellä mainituin perusteluin ympäristö- ja lupajaosto pitää perusteltuna oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Sovelletut oikeus- ja muut ohjeet

Hallintolaki (434/2003) 34, 49 a ja 49 g §
Terveydensuojelulaki (763/1994) 1, 26, 27 ja 56 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) 3, 4 ja 15 §
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira

Tiedoksianto

Päätös annetaan oikaisuvaatimuksen tekijälle sekä asiamiehelle tiedoksi saantitodistuskirjeenä ja asunto-osakeyhtiölle postitse kirjeenä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalvelut Ympäristöterveysyksikkö Yksikön päällikkö 11.02.2022 § 9

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päättää asunnon Klaavuntie 12 ********** terveyshaitta-asian ratkaisemisessa seuraavaa.

Ympäristöpalveluiden tekemien asunnontarkastuksien ja mittausten perusteella asunnossa osoitteessa Klaavuntie 12 ei ole todettu terveydensuojelulain 1 ja 26 §:n mukaista terveyshaittaa eikä siten lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisen korjausmääräyksen antamiselle ole perusteita. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, että asian käsittelyn jatkamiselle ja määräyksen antamiselle ei siten ole perusteita.

Tarkastukset ja terveyshaitta

Asukas on 29.10.2020 pyytänyt Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita tekemään asunnontarkastuksen puutteellisesta ilmanvaihdosta aiheutuvan terveyshaittaepäilyn johdosta. Ympäristöpalvelut on tehnyt asunnontarkastukset 28.1.2021 sekä 2.9.2021 osoitteessa Klaavuntie 12 **********

Asunto sijaitsee vuonna 1961 käyttöönotetussa kerrostalossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto.

Tarkastuksella 28.1.2021 todettiin, että tutkittavan asunnon ikkunoiden yläpuolella oli rakoventtiilit (yhteensä kolme kappaletta). Lisäksi ulkoseinissä asuintiloissa oli erilliset raitisilmaventtiilit (2 kpl). Poistoilmaventtiilit sijaitsivat keittiössä ja kylpyhuoneessa.

Kummallakin tarkastuskerralla 28.1.2021 sekä 2.9.2021 keittiön ja kylpyhuoneen poistoventtiileissä ilma virtasi hormiin päin. Poistoilman ilmavirrat mitattiin kummallakin kerralla ilmavirtamittarilla. 28.1.2021 keittiön ilmanvaihto oli 7 l/s hormiin päin ja kylpyhuoneen 5 l/s hormiin päin. Olohuoneen ja makuuhuoneen raitisilmaventtiileistä tuli kummastakin 3 l/s ilmaa sisään päin. Rakoventtiilit ikkunoissa olivat talviasennossa.

2.9.2021 tarkastushetken poistoilmamäärät mitattiin ilmavirtamittarilla keittiöstä sekä kylpyhuoneesta. Keittiön poistoilmamäärä vaihteli välillä 2-5 l/s hormiin päin ja kylpyhuoneen 4 l/s hormiin päin. Keittiön ilmamäärä lisääntyi arvoon 12-14 l/s, kun keittiön tuuletusikkuna avattiin korvausilman saannin parantamiseksi. Kylpyhuoneen mittaus tehtiin kylpyhuoneen ovi auki ja ikkunat kiinni. Olohuoneen ja makuuhuoneen korvausilmaventtiileistä virtasi kummastakin 2 l/s ilmaa sisäänpäin ikkunoiden ollessa kiinni. Rakoventtiili makuuhuoneen ikkunassa oli talviasennossa ja olohuoneessa kesäasennossa.

Ensimmäisellä asunnontarkastuksella 28.1.2021 ympäristöpalvelut ei todennut asunnossa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta. Toimenpidepyyntö katsottiin päätetyksi eikä se siten antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ympäristöpalveluiden osalta.

Asukas pyysi asianajotoimiston kautta valituskelpoista päätöstä 11.2.2021.

Ympäristöpalvelut on 18.2.2021 tehnyt kuulemisen asiasta. Asukas pyysi 12.4.2021 lisäaikaa vastineen toimittamiselle.

Yhtiö ei antanut vastinetta kuulemiseen.

21.5.2021 asukas antoi vastineensa ympäristöpalveluille sekä lähetti teettämänsä tutkimusraportin.

Tutkimusraportin mukaan on havaittu asukkaan tilaaman erillisen yrityksen puolesta, että ilmanvaihto toimisi väärään suuntaan eli hormista sisälle päin asuntoon. Lisätarkastus asuntoon päätettiin tehdä asian varmentamiseksi ympäristöpalveluiden puolesta.

Toinen asunnontarkastus tehtiin asuntoon asukkaan pyynnöstä 2.9.2021. Asukkaan ilmoituksen mukaan keittiön poistoilmahormista on takaisinvirtausta asuntoon päin. Ympäristöpalvelut tarkasteli asunnossa ilmanvaihdon toimintaa. Poistoilmanvaihto toimi asianmukaisesti.

Toisen asunnontarkastuksen perusteella ympäristöpalvelut arvioi olosuhteiden asunnossa olevan sellaiset, ettei niistä aiheudu terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Toimenpidepyyntö katsottiin päätetyksi eikä se siten antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ympäristöpalveluiden osalta.

Asukas pyysi asianajotoimiston kautta valituskelpoista päätöstä 15.9.2021.

Ympäristöpalvelut on 23.9.2021 tehnyt kuulemisen asiasta. Asukas pyysi 6.10.2021 lisäaikaa vastineen toimittamiselle.

Yhtiö ei antanut vastinetta kuulemiseen.

30.11.2021 asukas antoi vastineensa ympäristöpalveluille sekä lähetti teettämänsä tutkimusraportin.

Tutkimusraportin mukaan lisätutkimuskerralla asukkaat ovat teettäneet asbestinäytteenoton sekä otattaneet erillisen rakennusmateriaalinäytteen parhaaksi katsomastaan kohdasta. Hormista otetussa asbestinäytteessä ei ollut viitettä asbestista eikä rakennusmateriaalinäytteessä viitettä vauriosta.

Asukas ei ole ollut tyytyväinen tarkastuksiin ja niistä kirjoitettuihin tarkastuskertomuksiin. Asukkaan mukaan asiaa ei ole tutkittu riittävästi. Ympäristöpalvelut ei ole löytänyt tarkastuksilla terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta.

Asukas on asianajotoimiston kautta ensimmäisessä vastineessaan 21.5.2021 pyytänyt, että ympäristöpalvelut tutkii terveyshaittaepäilyn uudelleen ja tekee asunnossa tarvittavat lisätutkimukset, antaa As. Oy Klaavuntie 12:lle korjausmääräyksen saattaa huoneiston rakenteet sellaiseen kuntoon kuin asumisterveyttä koskevat säännökset edellyttävät sekä korvaa kuultavalle oman lisätutkimuksen teettämisestä ja vastineen laatimisesta aiheutuneet kulut myöhemmin toimitettavien laskujen mukaisesti. Toisessa vastineessaan 30.11.2021 asukas uudistaa vaatimuksensa, että ympäristöpalvelut antaa As. Oy Klaavuntie 12:lle korjausmääräyksen saattaa huoneiston rakenteet sellaiseen kuntoon kuin asumisterveyttä koskevat säännökset edellyttävät, määrittelee homepölysiivouksen, jota ympäristöpalvelut suosittelee 14.9.2021 päivätyssä raportissaan ja määrää sen teetettäväksi vasta, kun huoneiston ilmanvaihto on huolehdittu asianmukaiseksi sekä korvaa kuultavalle oman lisätutkimuksen teettämisestä ja vastineen laatimisesta aiheutuneet kulut myöhemmin toimitettavien laskujen mukaisesti.

Yhtiölle on lähetetty asiasta kuulemiskirje 15.12.2021. Yhtiötä kuultiin asukkaan 30.11.2021 päivätystä vastineesta ja sen mukana olleesta tutkimusraportista. Yhtiö ei antanut vastinetta.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain 1 §:n 2 momentin mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 17 §:n mukaan ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Asunnontarkastuksien ajankohdista sovittiin yhdessä asukkaan kanssa. Asunnontarkastuksilla ei todettu yhtiön vastuulla olevaa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta kummallakaan tarkastuskäynnillä. Ympäristöpalvelut katsoo, että asiaa on tutkittu riittävästi, koska tarkastuksilla ei ole löytynyt viitettä terveyshaitasta tutkitussa asunnossa. Lisäksi asukas on itse lisätutkimuksillaan (asbesti- ja rakennusmateriaalinäyte) osoittanut, ettei heidän esiintuomiaan haittoja asunnossa ole.
Homepölysiivousta suositeltiin asuntoon, koska asunnossa oli edelleen muovilla peitettyjä huonekaluja aiemman vuoden 2018 remontin ajalta. Ympäristöpalvelut ei voi velvoittaa yhtiötä homepölysiivoukseen vaan ainoastaan suositella sitä, koska terveyshaittaa asunnossa ei ole todettu eikä ympäristöpalveluilla ole tällöin mahdollisuutta antaa määräystä.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen ei vastaa asukkaan ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Ympäristöpalvelut katsoo korvausvaatimuksen olevan perusteeton.

Sovelletut oikeus- ja muut ohjeet

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §
Terveydensuojelulaki (763/1994) 1, 26, 27, ja 53 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15, 17 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus 8 §
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomukset asunnontarkastuksista
Kuulemiskirjeet ja vastineet

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille saantitodistuksella

Lisätiedot

Karoliina Linna, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32026

karoliina.linna@hel.fi
Close

This decision was published on 17.05.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

yksikön päällikkö
Heidi Öjst

Ask for more info

Karoliina Linna, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32026

karoliina.linna@hel.fi

Attachments

1. 20210202_ympäristöpalveluiden_tarkastuskertomus_Klaavuntie_12
2. 20210211_Valituskelpoisen_ratkaisun_pyytäminen_asukas_Klaavuntie_12
3. 20210218_ympäristöpalveluiden_kuuleminen_Klaavuntie_12
4. 20210412_Lisäajan_pyytäminen_vastineen_toimittamiselle_asukas_Klaavuntie_12
5. 20210420_asukkaan_teettämä_lausunto_Kymen_Home-Etsintä
6. 20210521_asukkaan_vastine_ympäristöpalveluille
7. 20210914_ympäristöpalveluiden_tarkastuskertomus_Klaavuntie_12
8. 20210915_Valituskelpoisen_ratkaisun_pyytäminen_asukas_Klaavuntie_12
9. 20210923_ympäristöpalveluiden_kuuleminen_Klaavuntie_12
10. 20211006_Lisäajan_pyytäminen_vastineen_toimittamiselle_asukas_Klaavuntie_12
11. 20211013_Raportti_LVIInset_Klaavuntie_12
12. 20211130_Asukkaan_vastine_ympäristöpalveluille
13. 20211215_yhtiön_kuuleminen
14. 20220301_Lisäaikapyyntö_oikaisuvaatimukselle
15. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
16. 20220311_Täydennys_oikaisuvaatimukseen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.