Käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001671
More recent handlings
§ 31

Perusopetuksen aluepäällikön 2022 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen alue 3

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetusalueen 3 aluepäällikkö päätti vahvistaa alueen yksiköiden määrärahat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 § 14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.–31.12.2022.

Perusopetusjohtaja on kyseisen päätöksen pohjalta vahvistanut palveluiden määrärahat 1.3.2022 § 17. Kyseisen päätöksen perusteella aluepäällikkö vahvistaa alueensa yksiköiden kehykset ja vastuullaan olevien määrärahojen käyttösuunnitelman. Koulukohtaiset käyttösuunnitelmat vahvistaa koulujen johtokunnat. Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2022 käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2022 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Perusopetuksen alueen 3 määrärahoissa palvelun päällikön ja lähiesimiesten osuus kertapalkkioista on yhteensä 198 394 €.

This decision was published on 17.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 0931037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3