Kaupunginhallituksen myöntämät koronatoipumismäärärahat vuosina 2022-2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001705
More recent handlings
§ 19

Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipumismäärärahan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, perusopetuksen palvelukokonaisuudessa, vuonna 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronasta toipumisen erillismäärärahaa vuodelle 2023 seuraavasti:

• Kouluille jaetaan määrärahaa 2 619 500 € joustaviin opetus- ja tukijärjestelyihin. Koulukohtainen jako, kts liite 1
• Perusopetuksen keskitettyihin määrärahaa 500 000 € monikielisiin ohjaajiin

Suomenkielisen perusopetuksen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille 143-alkuinen + sis.til. loppu 21 käyttäen projektinumeroa 142400205701 KH korona Joustavat tuki- ja opetusjärj. Monikielisten ohjaajien menot tiliöidään sisäiselle tilausnumerolle 1430000136 käyttäen projektinumeroa 142400205702 KH korona Monikieliset ohjaajat.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt erillismäärärahoista 10.1.2022 §2 seuraavasti: 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa toimialan sisäisillä projektinumeroilla palvelukokonaisuuksittain ja toiminnoittain määrärahojen käyttöä. Näihin taloustapahtumiin sovelletaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omia hyväksymis-, hankinta- ja rekrytointisääntöjä.

KappaleToimialajohtaja päätti (16.2.2022 / 17§) siirtää toimivaltaansa kaupunginhallituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle myöntämän koronatoipumismäärärahan käytön osalta vuosina 2022-2023 seuraavasti:

Vuodelle 2022 perusopetusjohtaja jakoi (18§ 1.3.2022) 3 059 500 € perusopetukseen.

Tähän määrärahaan oikeuttavia muistiotositekirjauksia voivat hyväksyä toimialajohtajan lisäksi palvelukokonaisuuksien johtajat sekä hallintojohtaja. Varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja sekä hallintojohtaja voivat hyväksyä muistiotositteita eri toiminnoille enintään alla olevassa taulukossa olevan määrän verran kukin omalta vastuualueeltaan.

Toimialan omilta projektinumeroilta otetaan neljännesvuosittain pääkirjaraportti, jonka pohjalta muistiotositteet kulujen siirroista kaupunginhallituksen projektinumeroille tehdään. Tähän määrärahaan oikeuttavia muistiotositekirjauksia voivat hyväksyä toimialajohtajan lisäksi palvelukokonaisuuksien johtajat sekä hallintojohtaja.

This decision was published on 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 310 37696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja