Vuokraus, lisätila, Karpalokuja 4, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004282
More recent handlings
§ 16

Vuokraus, lisätila, Karpalokuja 7, päiväkoti Kuovi, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata lisätilaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteesta Karpalokuja 7 sijaitsevasta kaupungin omistamasta rakennuksesta päiväkoti Kuovin käyttöön huoneistoalaltaan 248 htm² kokoisen tilan.

Lisätilan vuokra on 4 012,64 euroa/kk eli 16,18 euroa/m²/kk. Vuokra koostuu pääomavuokrasta 12,17 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokrasta 4,01 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Muutostyöstä johtuva lisävuokra on 580,32 euroa/kk eli 2,34 euroa/m²/kk. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 päättyen 31.12.2031.

Lisävuokra kattaa muutostyöinvestoinnin poiston kymmenelle (10) vuodelle jaettuna ja palvelukiinteistöille asetetun 3% pääoman tuottovaatimuksen.

Vuokralaisen purkaessa vuokrasuhteen ennen 31.12.2031, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksenpäättymispäivänä.

Lisäksi veloitetaan ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 1,30 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 5 039,36 euroa/kk eli 20,32 euroa/m²/kk.

Vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja on toistaiseksi voimassa 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.9.2021 lakkauttanut leikkipuisto Kurkimäen toiminnan 30.9.2021 lukien osoitteessa Karpalokuja 7 B. Kiinteistössä sijainneet leikkipuistotilat on muokattu päiväkotikäyttöön soveltuviksi. Muutos on toteutettu toiminnallisena muutostyönä, hanke 2821P61365.

This decision was published on 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö