Vuokraus, lisätila, Karpalokuja 4, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004282
More recent handlings
§ 20

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 28.3.2022 §16, Vuokraus, lisätila, Karpalokuja 7, päiväkoti Kuovi, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 28.3.2022 §16 seuraavasti:

Lisätilan vuokraus kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteesta Karpalokuja 7 sijaitsevasta kaupungin omistamasta rakennuksesta päiväkoti Kuovin käyttöön korjattu huoneistoala on 284 htm².

Lisätilan vuokra on 4 595,12 euroa/kk eli 16,18 euroa/m²/kk. Vuokra koostuu pääomavuokrasta 12,17 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokrasta 4,01euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Muutostyöstä johtuva lisävuokra on 664,56 euroa/kk eli 2,34 euroa/m²/kk. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 päättyen 31.12.2031.

Lisäksi veloitetaan ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 1,30 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 5 770,88 euroa/kk eli 20,32 euroa/m²/kk.

Päätöksen perustelut

Vuokralaskelmassa oleva huoneistoala oli virheellisesti 248 htm². Tällä päätöksellä korjataan huoneistoala sekä kasvatuksen ja koulutuksen maksama vuokra.

Muilta osin yksikön päällikön päätös 28.3.2022 §16 säilyy entisellään.

This decision was published on 01.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö