Nimeämispyyntö, jäsenen ehdottaminen, verotuksen oikaisulautakunta, Verohallinto

HEL 2022-004707
More recent handlings
Case 12. / 452 §

Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus ehdotti verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan jaostoihin 2, 4, 5 ja 6 (Helsinki) valitaan toimikaudeksi 2022–2027 jäseneksi Dani Niskanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karri Nieminen.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta, että verotuksen oikaisulautakunnan jaostoihin 2, 4, 5 ja 6 valitaan jäseneksi Dani Niskanen.

Kaupunginhallitus ehdottaa verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan jaostoihin 2, 4, 5 ja 6 (Helsinki) valitaan toimikaudeksi 2022–2027 jäseneksi ______________ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karri Nieminen.

Close

Verohallinto on pyytänyt Helsingin kaupunkia tekemään ehdotuksen verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (liite 1). Verohallinto pyytää ilmoittamaan jaoston numeron ja sijaintipaikan sekä ehdotettavien henkilöiden yhteystiedot. Ehdotuksen mukaan pyydetään lisäksi liittämään tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään.

Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2027.

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset sekä kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen.

Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota verohallinnon päätöksen mukaisesti sekä matkakustannusten korvausta noudattaen soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja sen soveltamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Verotuksen oikaisulautakuntien jaostojen tehtävät ja kokoonpano

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Oikaisulautakunnasta säädetään Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010).

Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.

Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 6 paikkakunnalla. Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja.

Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa.

Close

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Attachments

1. Nimeämispyyntö 30.3.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.