Nimeämispyyntö, jäsenen ehdottaminen, verotuksen oikaisulautakunta, Verohallinto

HEL 2022-004707
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 452 §

Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus ehdotti verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan jaostoihin 2, 4, 5 ja 6 (Helsinki) valitaan toimikaudeksi 2022–2027 jäseneksi Dani Niskanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karri Nieminen.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta, että verotuksen oikaisulautakunnan jaostoihin 2, 4, 5 ja 6 valitaan jäseneksi Dani Niskanen.

Kaupunginhallitus ehdottaa verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan jaostoihin 2, 4, 5 ja 6 (Helsinki) valitaan toimikaudeksi 2022–2027 jäseneksi ______________ ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karri Nieminen.

Sulje

Verohallinto on pyytänyt Helsingin kaupunkia tekemään ehdotuksen verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (liite 1). Verohallinto pyytää ilmoittamaan jaoston numeron ja sijaintipaikan sekä ehdotettavien henkilöiden yhteystiedot. Ehdotuksen mukaan pyydetään lisäksi liittämään tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtävään.

Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2027.

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset sekä kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen.

Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota verohallinnon päätöksen mukaisesti sekä matkakustannusten korvausta noudattaen soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja sen soveltamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Verotuksen oikaisulautakuntien jaostojen tehtävät ja kokoonpano

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Oikaisulautakunnasta säädetään Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010).

Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.

Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 6 paikkakunnalla. Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja.

Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 30.3.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.