World Cities Culture Summit 2022 Helsinki- tapahtuma

HEL 2022-004857
More recent handlings
§ 23

World Cities Culture Summit 2022 – järjestämiseen liittyvä yhteistyösopimus ja kustannukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan World Cities Culture Summit 2022 –huippukokouksen järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin ja Greater London Authorityn välillä.

Yhteistyösopimuksen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä 264 000 euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus 98 000 euroa maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvion kohdalta 40 10 01, tapahtumatuotantojen määrärahasta 53 000 euroa (sisäinen tilaus 2980000014) ja toimialalle myönnetyistä koronapalautumisen erillisrahoista 45 000 euroa (projektinumero 1040201083020107) ja loput 166 000 euron osuus maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialle käytettäväksi myönnetystä Kaupungin hallituksen käyttövaroista, talousarvion kohdalta 1 30 01 (projektinumero 104020100718), yhteistyöhön ja tapahtuman toteutukseen.

Samalla vs. toimialajohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Greater London Authority omistaa World Cities Culture Summit -huippukokouksen järjestämisoikeudet.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Lisäksi Helsinki parantaa kilpailuasemaansa kulttuurin ja urheilun, kansainvälisten kongressien, messujen ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Erityisesti vuosina 2022-2023 Helsingin kaupunki panostaa koronapalautumista edistäviin toimenpiteisiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 70 miljoonan koronatoipumisrahasta osoitettiin kahdeksan miljoonaa euroa. Koronapalautumiseen osoitetuilla varoilla pyritään palauttamaan luottamus turvallisesti järjestettyihin tapahtumiin niin paikallisesti kuin kansainvälisesti ja samalla tukemaan yrityksiä ja yhteisöjä palveluostoin.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 40/22.10.2018 Helsingin kaupunki liittyi World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi. World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto. Työtä koordinoi Lontoo ja sitä tukee Helsingin keskeinen kansainvälinen kumppani Bloomberg Philanthropies. Verkostoon kuuluu noin 40 kaupunkijäsentä ympäri maailman.

Vuoden 2022 World Cities Culture Forum –verkoston vuosittainen huippukokous järjestetään Helsingissä 5-7. lokakuuta. Huippukokoukseen kutsutaan jokaisesta kaupungista kaksi henkilöä – useimmiten apulaispormestari ja kulttuurijohtaja. Yhteensä noin 120 osallistujaa. Osa tilaisuuksista on yleisölle avoimia striimauksen kautta, jolloin sisältö on laajemman yleisön tavoitettavissa.

Huippukokouksen järjestäminen Helsingissä ja verkoston jäsenyys tukee Helsingin strategisia tavoitteita ja brändiä kansainvälisenä kulttuurikaupunkina sekä vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupunkeihin. Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kulttuurin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Kokouksen ja verkoston kautta saadaan globaali poikkileikkaus koronanajan palautumisesta ja niihin liittyvistä erilaisista ratkaisuista erityisesti liittyen kulttuuri-, taide- ja tapahtumatoimijoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.1.2022, § 3 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3. momentin perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 500 000 euroon saakka.

Kansliapäällikkö on myöntänyt 7.4.2022, päätöksessä HEL 2022-004857, § 82, vuoden 2022 talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 166 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi World Cities Culture Summit 2022 -tapahtuman järjestämistä varten.

Hankinnan kohteena on yhteistyö World Cities Culture Forumin vuosittainen huippukokouksen järjestäminen Helsingissä. Hankinta ei ylitä hankintalain 25 § mukaista kansallista kynnysarvoa, hankinta kuuluu hankintalain liitteen E mukaisiin muihin erityisiin palveluihin (79952000-2, Tapahtumapalvelut), jolloin siihen ei sovelleta hankintalakia.

This decision was published on 11.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Reetta Heiskanen, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 09 310 32216

reetta.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. HelsinkiAgreement_Final_March2022
2. Data Protection Appendix_Helsinki SM signed 31.3.22

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.