Virkasuhteen täyttäminen, Hietakummun ala-aste, peruskoulun rehtori, työavain KASKO-01-20-22

HEL 2022-005048
More recent handlings
§ 39

Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-20-22

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti ottaa Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 000088) toistaiseksi ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 13.6.2022

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin virka (nro 000008) on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi ajalla 31.1.2022-14.2.2022, työavaimella KASKO-01-20-22. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 6.2.2022

Hietakummun ala-asteen ilmaisupainotteisessa koulussa on 1.-6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 380. Koulussa on myös luokkamuotoista erityisopetusta vuosiluokilla 1.-6.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 14.2.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 15 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 hakijaa: ********** Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hakijan johtamisfilosofiasta, valmentavasta johtamisesta esihenkilötyössä, pedagogisesta johtajuudesta rehtorin työssä sekä johtamisesta oppilaan oppimisen tuen toteutumisesta lähikoulussa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** ja perusopetuksen aluepäällikkö ********** sekä HR-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 15.3.2022 kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Yksi hakijoista perui hakemuksensa. ********** haastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Hietakummun ala-asteen johtokunnan edustaja ********** sekä HR-asiantuntija ********** ********** haastatteluun osallistui perusopetusjohtajan sijainen ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Hietakummun ala-asteen johtokunnan edustaja ********** sekä HR-asiantuntija **********

Haastatteluiden perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** ja ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. ********** ja ********** kutsuttiin tämän jälkeen toiseen haastatteluun 31.3.2022 ja 1.4.2022. Haastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja ********** ja perusopetuksen aluepäällikkö ********** sekä HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esihenkilötyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Varasijalle valittiin **********

Hietakummun ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 07.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 040 6433821

katja.verta@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtaja sijainen