Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, NonHazCity 3 -hanke, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

HEL 2022-005242
More recent handlings
§ 28

Osallistuminen EU:n Interreg Baltic Sea Region-ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeella “Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 450 767 euroa varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 351 325 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 99 442 euroa.

Päätöksen perustelut

Riian kaupungin ja Saksan Baltic Environmental Forumin koordinoiman NonHazCity 3 -hankkeen tavoitteena on haitallisten aineiden vähentäminen rakennusmateriaaleissa, rakennuksissa sekä työmailla ja tätä kautta ihmisten terveyden ja (vesi)ympäristöjen, kuten Itämeren, suojelu. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi rakennusmateriaalien haitattomuuden ja kaupunkien ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden välistä mahdollista konfliktia ja kehitetään siihen ratkaisuja. Helsinki osallistuu hankkeeseen partnerina. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen “Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”. Interreg Baltic Sea Region -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittävälle yhteistyölle, joka luo innovatiivisempaa, vesiviisasta ja hiilineutraalia Itämeren aluetta.

Helsingin osahankkeen tavoitteena on lisätä sekä kaupungin ympäristöpalveluiden että kaupungin rakentamisen parissa työskentelevien asiantuntijoiden ymmärrystä haitallisista aineista rakentamisessa sekä siitä, miten haitallisia aineita voidaan huomioida erityisesti hankintaprosessissa. Tavoitteena on lisäksi kasvattaa markkinan ymmärrystä aiheesta yhteisin markkinavuoropuheluin ja luoda yhteisiä tapoja aiheen paremmaksi huomioimiseksi kaupungin rakentamisessa. Helsingin erityisenä tavoitteena on selvittää, onko haitattomien materiaalien käytön ja kaupungin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden välillä ristiriitaa sekä miten mahdolliset ristiriidat voidaan ratkoa. Hankintojen suunnittelussa tarkastellaan siten myös uudelleenkäytettävien/kierrätettyjen materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä selvitetään, millaisin edellytyksin materiaaleja voidaan käyttää uudelleen. Lisäksi selvitetään, millaisia kustannuksia haitattomien materiaalien käytöstä syntyy kaupungille.

Hankkeen pääpartnerina toimii Riian kaupunki. Partnereina hankkeeseen osallistuu lisäksi muita Itämeren rantavaltioiden kuntia, tutkimuslaitoksia, kestävään rakentamiseen ja Itämeren suojeluun keskittyviä yhdistyksiä sekä suunnittelualan yrityksiä. Hankkeessa on yhteensä 25 partneria Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen partnerina omilla piloteillaan. Helsingin toimien vetovastuu on ympäristöpalveluilla ja keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Asuntotuotantotoimisto, rakentamispalveluliikelaitos Stara sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin kiertotalouden klusteriohjelman ja soveltuvin osin ympäristöpalveluiden YSE-yksikön kanssa.

NonHazCity 3 -hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa 2021–2025 monipuolisesti ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden, Itämeren suojelun ja SDG-tavoitteiden edistämisen osalta. Hanke tukee myös pormestarin 4.11.2020 allekirjoittamassa Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal sopimuksessa tehtävää työtä sekä kiertotalousklusterin työtä. Hankkeella on selkeä kytkös Helsingin ja Turun yhteiseen Itämeriohjelmaan sekä Helsingin hankintastrategiaan.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa, josta EU-tuen osuus on noin 4 miljoonaa euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 450 767 euroa, josta EU-tuen osuus on 351 325 euroa ja omarahoitusosuus 99 442 euroa. Tälle osuudelle tullaan hakemaan myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen valtion vastinrahoitusta. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 01.01.2023 - 31.12.2025.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 27.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Turula, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 21710

satu.turula@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Attachments

1. Hankesuunnitelma NonHazCity3
2. Budjetti_NonHazCity3_Helsinki

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.