Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, NonHazCity 3 -hanke, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

HEL 2022-005242
More recent handlings
§ 16

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle “Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 149 922 euroa vuodelle 2023 hankkeen “Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity 3)” (projektinumero 1098101) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 116 842 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 33 080 euroa.

Päätöksen perustelut

Riikan kaupungin ja Saksan Baltic Environmental Forumin koordinoiman NonHazCity 3 -hankkeen tavoitteena on haitallisten aineiden vähentäminen rakennusmateriaaleissa, rakennuksissa sekä työmailla ja tätä kautta ihmisten terveyden ja (vesi)ympäristöjen, kuten Itämeren, suojelu. Hankkeessa tarkastellaan lisäksi rakennusmateriaalien haitattomuuden ja kaupunkien ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden välistä mahdollista konfliktia ja kehitetään siihen ratkaisuja. Hankkeen pääpartnerina toimii Riian kaupunki. Partnereina hankkeeseen osallistuu lisäksi muita Itämeren rantavaltioiden kuntia, tutkimuslaitoksia, kestävään rakentamiseen ja Itämeren suojeluun keskittyviä yhdistyksiä ja suunnittelualan yrityksiä. Hankkeessa on yhteensä 25 partneria. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen partnerina omilla piloteillaan. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2025 aikana.

Strategiajohtaja on päätöksellään 26.4.2022 § 28 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelmasta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa, josta EU-tuen osuus on noin 4 miljoonaa euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 450 767 euroa, josta EU-tuen osuus on 351 325 euroa ja omarahoitusosuus 99 442 euroa.

Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 19.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Reetta Huomo, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 23600

reetta.huomo@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö