Tutkimuslupa, Työkyvyttömyysriskin tilastollinen mallintaminen

HEL 2022-006610
More recent handlings
§ 32

Tutkimuslupa, Työkyvyttömyysriskin tilastollinen mallintaminen, Keva

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Kevan tutkimuslupahakemukselle ”Työkyvyttömyysriskin tilastollinen mallintaminen”. Tutkimuksen yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on määritelty henkilöstöosastolle johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointiyksikköön.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Kevan tutkimusprojektin tarkoituksena on tukea eläkevakuuttajan lakisääteistä tehtävää työkyvyttömyysriskin vähentämisessä mallintamalla työkyvyttömyysriskejä datapohjaisesti. Tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen vaikuttavuuden arviointia entistä paremmin sekä ymmärtää ja mallintaa työkyvyttömyysriskiin vaikuttavia tekijöitä. Pilottitutkimuksen lopputuotteena Helsingin kaupunki tulee saamaan tutkimuksen tuottamaa tietoa käyttöönsä. Tutkimusprojektin tavoitteena on myös rakentaa asiakkaille konkreettisia työvälineitä, joiden avulla on mahdollista ennakoida ja arvioida työkyvyttömyysriskin toteutumista entistä paremmin. Riskien mahdollisimman varhaisella tunnistamisella tuetaan työurien pidentymistä sekä vaikutetaan työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. Tutkimusprojektiin on pyydetty osallistujiksi noin 40 suurinta kuntaorganisaatiota.

Kyseessä on tilastoanalyysi, jossa käytetään Helsingin kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden keskeytystietoja samoin, kun Helsinki on toimittanut jo Kevan Avaintieto-palveluun.

Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkaiden tunnistetietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta se on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupungin käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteiseen kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

This decision was published on 01.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Suvi Kuosmanen, johtava asiantuntija, puhelin: 050 3754199

suvi.kuosmanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 12.5.2022, liite, tietosuojailmoitus
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
10. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.