Tutkimuslupa, Työkyvyttömyysriskin tilastollinen mallintaminen

HEL 2022-006610
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Tutkimuslupa, Työkyvyttömyysriskin tilastollinen mallintaminen, Keva

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Kevan tutkimuslupahakemukselle ”Työkyvyttömyysriskin tilastollinen mallintaminen”. Tutkimuksen yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on määritelty henkilöstöosastolle johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointiyksikköön.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Kevan tutkimusprojektin tarkoituksena on tukea eläkevakuuttajan lakisääteistä tehtävää työkyvyttömyysriskin vähentämisessä mallintamalla työkyvyttömyysriskejä datapohjaisesti. Tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen vaikuttavuuden arviointia entistä paremmin sekä ymmärtää ja mallintaa työkyvyttömyysriskiin vaikuttavia tekijöitä. Pilottitutkimuksen lopputuotteena Helsingin kaupunki tulee saamaan tutkimuksen tuottamaa tietoa käyttöönsä. Tutkimusprojektin tavoitteena on myös rakentaa asiakkaille konkreettisia työvälineitä, joiden avulla on mahdollista ennakoida ja arvioida työkyvyttömyysriskin toteutumista entistä paremmin. Riskien mahdollisimman varhaisella tunnistamisella tuetaan työurien pidentymistä sekä vaikutetaan työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. Tutkimusprojektiin on pyydetty osallistujiksi noin 40 suurinta kuntaorganisaatiota.

Kyseessä on tilastoanalyysi, jossa käytetään Helsingin kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden keskeytystietoja samoin, kun Helsinki on toimittanut jo Kevan Avaintieto-palveluun.

Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkaiden tunnistetietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta se on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupungin käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteiseen kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Detta beslut publicerades 01.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Suvi Kuosmanen, johtava asiantuntija, puhelin: 050 3754199

suvi.kuosmanen@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 12.5.2022, liite, tietosuojailmoitus
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
10. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.