Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, Helsinki Bloomberg Biochar Project

HEL 2022-007177
More recent handlings
§ 71

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Helsinki Biochar Project”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikölle 18 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Helsinki Biochar Project” (projektinumero 1095137) Helsingin osuuden kustannusten maksamiseksi. Tuki kattaa myönnetyn määrärahan kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisää ja tarkentaa olemassa olevaa tietoa biohiilen potentiaalisista raaka-aineista sekä käyttökohteista Helsingissä sekä arvioida biohiilen tuottamia hyötyjä kuten sen hiilensidontapotentiaalia Helsingissä. Hankkeessa selvitetään myös HSY:n tuottaman lieteperäisen biohiilen käyttömahdollisuuksia ja -kohteita. Bloomberg tarjoaa tukea hankkeen toteutukselle hankkeen aikana. Lisäksi se tarjoaa Tukholman kaupungin vertaistukea sekä mahdollisuuden liittyä kaupunkiverkostoon, jossa kokemusten vaihto parhaista biohiilen käyttö- ja tuotantoratkaisuista on mahdollista. Hankkeessa osallistetaan myös asukkaita sekä välitetään tietoa biohiilestä, sen käytöstä ja hyödyistä kaupunkiorganisaation sisällä. Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö, ja se toteutetaan vuosina 2022–2023. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja on päätöksellään 1.6.2022 § 11 hyväksynyt kaupungin osallistumisen Bloomberg Philantrophies- säätiön avustushakuun hankkeella ”Helsinki Biochar Project”. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Bloomberg Philantrophiesilta 11.10.2022.

Hankkeen pääpartnerina toimii Helsingin kaupunki ja partnereina mukana ovat HSY, Aalto-yliopisto ja VTT. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4,9 miljoonaa euroa, sisältäen HSY:n koepyrolyysilaitoksen investointikustannukset. Ulkoisen tuen osuus on 116 700 euroa, joka tulee kokonaisuudessaan Helsingin kaupungille. Tästä Helsingin kaupungin varsinaisen oman toteutuksen osuus on 33 732 euroa, johon saadaan 30 732 euroa tukea. Helsingin omarahoitusosuus 3 000 euroa katetaan ilmastoyksikön budjetista. 86 000 euroa tuesta välitetään hankepartneri Aalto-yliopistolle, joka mm. vastaa hankkeen koordinoinnista. Helsingin oman toteutuksen kustannukset ovat vuonna 2022 arviolta 18 000 euroa ja saatu tuki kattaa ne kokonaisuudessaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095137 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Bloomberg Philantrophies -säätiöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 10.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja