Hankesuunnitelma, Silkokuja 7, Malmin peruskoulu ja Päiväkoti Kotinummi, perusparannus

HEL 2022-007257
More recent handlings
Case 9. / 169 §

Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteen ja päiväkoti Kotinummen teknisen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteen ja päiväkoti Kotinummen teknisen perusparannuksen 12.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 3 470 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 118 000 euroa toukokuun 2022 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarve

Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteen ja päiväkoti Kotinummen rakennus Tapaninkylässä osoitteessa Silkokuja 7 on sisäilma- ja kuntotutkimusten perusteella teknisen perusparannuksen tarpeessa.

Rakennuksen vesikaton uusimisen yhteydessä vuonna 2021 korjattiin paikallisesti kantavia rakenteita sekä uusittiin kiinteitä yläikkunoita, käyttövesiputkiston ja lämpöverkoston sulut, termostaatit, lämmönvesisäädin, IV-pumppuja ja salaojia. Pihan hulevesien ohjausta parannettiin kesällä 2022.

Vesikattotyömaan aikana tapahtui vesivahinko, joka aiheutui vesijohtoverkoston vanhoista venttiileistä. Korjausten yhteydessä todettiin eristepuutteita ja mikrobivaurioita ulkoseinien puurungoissa. Vauriot on korjattu vesivuotoalueelta.

Vuosina 2020–2022 tehdyissä sisäilma- ja kuntotutkimuksissa ilmanvaihto todettiin puutteelliseksi erityisesti rakennuksen 2. kerroksessa. Tutkimuksissa todettiin myös mikrobivaurioita ja eristepuutteita ulkoseinissä, vikoja ikkunoissa ja karmeissa sekä sokkelivaurioita. Ryömintätilassa on rakennusaikaista jätettä ja kosteutta, ja sen tuuletus on riittämätön.

Väestöennusteen mukaan Malmin peruspiirin alueella 1–6-vuotiaiden määrä kasvaa noin 500 lapsella vuoteen 2036 mennessä. Samana aikana 7–15-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan Malmin peruspiirissä noin 460 lapsella. Palvelutilaverkkotarkastelun perusteella rakennus on tarpeellinen osa alueen palveluverkkoa. Väestönkasvun aiheuttaman palvelutarpeen kattamiseksi alueella on suunnitteilla myös muita perusparannus- ja laajennushankkeita sekä uudisrakennushankkeita.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteen ja päiväkoti Kotinummen teknistä perusparannusta. Hankkeessa parannetaan vuonna 1991 valmistuneen rakennuksen ilmanvaihtoa, korjataan ulkoseinärakenteet, kunnostetaan ikkunat, uusitaan alakatot, valaistus, lämpöpatterit ja keittiö laitteineen, parannetaan akustiikkaa sekä puhdistetaan alustatila rakennusjätteistä. Hanke ei sisällä tilamuutoksia.

Hankkeesta on laadittu 12.8.2022 päivätty hankesuunnitelma kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Malmin peruskoulu toimii Talvelan, Pohjolan ja Kesälän toimipisteissä. Peruskorjaus koskee Kesälän toimipisteen rakennusta. Kesälän toimipisteessä on tilat vuosiluokille 1.–4. Perusopetusryhmiä on yhteensä 11 kpl, joista kaksi on autismin kirjon opetusryhmiä. Samassa rakennuksessa toimii päiväkoti Kotinummi, jossa on 63 lasta.

Hankkeen laajuus on 3 470 brm². Koulun huoneistoala on 3 025 htm² ja hyötyala 2 370 hym², päiväkodin huoneistoala on 553 htm² ja hyötyala 508 hym². Rakennuksen laajuus ei muutu perusparannuksen myötä.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä 9  118 000 euroa eli 2 628 e/brm² toukokuun 2022 kustannustasossa (RI 107,0 / THI 200,5).

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen kokonaisvuokra on kuukaudessa noin 34,52 euroa/htm² eli yhteensä noin 104 423 euroa kuukaudessa ja noin 1 253 076 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 3 025 htm². Pääomavuokran osuus on 29,96 e/htm² kuukaudessa ja ylläpitovuokran osuus 4,56 e/htm² kuukaudessa. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Väistötilat

Rakennuksessa toimiva peruskoulu ja päiväkoti siirtyvät korjaustöiden ajaksi (1/2024–6/2025) väliaikaisiin paviljonkeihin Kotinummenpuistoon.

Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon perusparannuksen jälkeen perittävän vuokran arviossa. Ne eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin.

Hankkeen rahoitus

Talousarvion 2023 liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023–2032 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 10,41 miljoonaa euroa siten, että hankkeen laajuus on 3 470 brm² ja toteutus vuosina 2024–2025.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2023 ja korjaustöiden arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2024.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 13.9.2022 § 254 antanut perusparannuksen hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lautakunta on lausunnossaan todennut mm., että perusparannus parantaa tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 254

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 12.8.2022 päivätystä Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteen ja päiväkoti Kotinummen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Malmin peruskoulun Kesälän toimipisteen ja päiväkoti Kotinummen perusparannus parantaa tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia. Siivottavuus, huollettavuus ja ylläpito tulee ottaa huomioon korjausten suunnittelussa ja pintarakenteiden valinnassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Lautakunta edellyttää, että toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ja tarkkuutta tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.08.2022 § 92

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteessa Silkokuja 7 sijaitsevan Malmin pk ja lpk Kotinummen teknisen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 3 470 brm² ja hankkeen enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 9 118 000 euroa toukokuun 2022 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mari Koskinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Mari Koskinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 37530

mari.koskinen@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi
Close

This decision was published on 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi