Hankesuunnitelma, palvelukortteli, Haakoninlahti, Kruunuvuorenranta, Laajasalo

HEL 2022-007258
More recent handlings
Case 3. / 179 §

V 5.4.2023, Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen 4.11.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 16 964 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 68 900 000 euroa kesäkuun 2022 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennusta. Kruunuvuorenrantaan tarvitaan uusia tiloja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttöön. Rakennukseen toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisen peruskoulun tilat, päiväkodin tilat, leikkipuiston tilat, nuorisotilat sekä liikuntakeskus. Usean palvelun tarjoaminen samassa kokonaisuudessa mahdollistaa oppijoille yhtenäisen opinpolun sekä laajemmat vapaa-aikaa tukevat palvelut.

Nykyisistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yksiköistä kohteeseen tulevat sijoittumaan Kruunuvuorenrannan peruskoulu, joka toimii nykyään väliaikaisissa tiloissa osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, sekä Degerö lågstadieskola, joka toimii osoitteessa Linnanrakentajantie 16. Päiväkoti ja leikkipuisto ovat uusia perustettavia yksiköitä. Nykyiset oppilasmäärät ovat Kruunuvuorenrannan peruskoulussa 48 oppilasta ja Degerö lågstadieskolassa 138 oppilasta (syyskuun 2022 tilanne).

Palvelukorttelin suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu vuonna 2020, ja suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Uudisrakennukseen toteutetaan turvalliset ja terveelliset tilat, jotka luovat hyvät edellytykset toiminnalle ja vastaavat Kruunuvuorenrannan alueen palvelutarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu mitoituksessa ja tilaohjelmassa.

Koulun ja päiväkodin tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopivaksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisen ympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset, nuoret ja perheet, ja tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Liikuntakeskukseen kuuluu täysimittainen palloilusali ja liikuntasali pukutiloineen. Lisäksi koulun liikuntasali on yhteydessä liikuntakeskukseen. Koulun liikuntatilat ja palloilusali suunnitellaan vastaamaan harraste- ja nuorisoliikunnan vaatimuksia ja niitä voidaan hyödyntää pienimuotoisiin urheilutapahtumiin.

Nuorisopalveluille toteutetaan kokoontumis- ja harrastustoimintaan sopivat tilat mahdollistamaan nuorten omaehtoisen ja kerhomaisen toiminnan sekä palvelemaan asukaskäyttöä ja alueen järjestötoimintaa.

Kruunuvuorenrannan palvelukorttelissa tavoitteena on eri toimijoiden positiivinen synergia, tilojen joustava yhteiskäyttö ja tilankäytön tehostuminen erityisesti koulun ja nuorisotilojen sekä päiväkodin ja leikkipuiston välillä.

Hankkeesta on laadittu 4.11.2022 päivätty hankesuunnitelma kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen yhteistyönä.

Hankkeen tarpeellisuus

Kruunuvuorenranta kuuluu Laajasalon peruspiiriin. Alueen 16-vuotiaan väestön määrän ennustetaan nousevan vuodesta 2020 vuoteen 2031 ja kääntyvän sen jälkeen laskuun. Laajasalon peruspiirissä 7–15-vuotiaan väestön määrän ennustetaan nousevan vuodesta 2020 vuoteen 2036. Alueen väestönkasvu keskittyy pääasiallisesti Kruunuvuorenrannan osa-alueelle ja Laajasalon keskustaan Yliskylän osa-alueelle.

Hankkeen laajuus

Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin toteutetaan peruskoulun ja päiväkodin tilat, leikkipuiston tilat, nuorisotilat sekä liikuntakeskus.

Peruskouluun tulee 700 suomenkielistä oppilasta luokka-asteille 1–9, 200 ruotsinkielistä oppilasta luokka-asteille 1–6 ja 50 lasta esiopetukseen eli tilat mitoitetaan yhteensä 950 oppijalle. Tilat rakentuvat toiminnallisista kokonaisuuksista eli "kortteleista".

Päiväkotiin tulee 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tilakokonaisuudessa osassa tiloja varaudutaan ympärivuorokautiseen käyttöön.

Leikkipuiston tilat on mitoitettu noin 80 käyttäjälle. Ulkotilat toteutetaan viereiseen Haakoninlahden puistoon.

Nuorisotilassa on kokoontumistiloja ja erilaisia pienryhmätiloja. Liikuntakeskuksessa on kolmeen lohkoon jaettava sali ja katsomo sekä pienempi liikuntasali. Henkilökuntaa rakennuksiin tulee noin 150.

Hankkeen laajuus on 16 964 brm², josta koulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotilojen osuus on 13 850 brm² ja liikuntahallin osuus 3 114 brm².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 68,9 miljoonaa euroa eli 4 062 e/brm² kesäkuun 2022 kustannustasossa (RI 107,0 / THI 200,5).

Vuoden 2022 talousarvion rakentamisohjelmassa hankkeen rahoitusvaraus oli 48 miljoonaa euroa. Hankkeen enimmäishinta on määritelty kesäkuun 2022 kustannustasossa, jolloin rakentamisen yleinen kustannustaso oli maailmantilanteen takia noussut korkeimmilleen. Lisäksi hankesuunnittelun aikana laajuus kasvoi 14 000 bruttoneliöstä noin 17 000 bruttoneliöön johtuen kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen tarkentuneista tilatarpeista sekä taloteknisten tilojen kasvusta. Kaupunkikuvallisista syistä rakennus myötäilee katulinjoja, mikä osaltaan on kasvattanut rakennuksen vaipan pinta-alaa ja siten kustannuksia. Rakennus on ratkaistu toiminnallisesti hajautetuin sisäänkäynnein ja lisäksi liikuntahalliin järjestettiin maanalainen yhteys. Rakennus on kuitenkin edelleen toiminnallisesti tehokas ja sen bruttoneliöhinta on keskimääräistä edullisempi.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen kokonaisvuokra on enintään noin 27,81 euroa/htm² kuukaudessa. Pääomavuokran osuus kokonaisvuokrasta on 23,25 e/htm² ja ylläpitovuokran osuus on 4,56 e/htm² kuukaudessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus kokonaisvuokrasta on noin 285 942 euroa kuukaudessa ja noin 3 431 309 euroa vuodessa. Vuokran perusteena on 10 282 htm². Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus on 89 715 euroa kuukaudessa ja 1 076 581 euroa vuodessa. Vuokran perusteena on 3 226 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Väistötilat

Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.

Hankkeen rahoitus

Talousarvion 2023 liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023–2032 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 53 500 000 euroa siten, että hankkeen laajuus on 14 000 brm² ja toteutus vuosina 2024–2026.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 68 900 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon seuraavaa rakentamisohjelmaa valmisteltaessa.

Lausunnot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta 22.11.2022 § 298 puoltavan lausunnon. Lautakunta toteaa lausunnossaan, että hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut hankesuunnitelmasta 13.12.2022 § 203 puoltavan lausunnon.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa syyskuussa 2024 ja valmistua kesäkuussa 2026.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.12.2022 § 203

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 4.11.2022 päivätystä Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta (liite1) ja lausui lisäksi seuraavaa:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että tarveselvityksen hinta-arvion enimmäishinnan ylitys huomioidaan talonrakentamisohjelmassa sekä siitä aiheutuvat käyttötalouden menot, kuten henkilöstökustannukset, huomioidaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan budjetissa vuodelle 2026. Lisäksi lautakunta edellyttää että lopullisessa vuokrassa tulee huomioida liikuntakeskuksen alhaisemmat toteutuskustannukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy tarveselvitysvaiheesta muuttuneen nuorisotilan laajuuden ja kilpailusuunnitelmista muuttuneen sijainnin (liite 2). Nuorisotilojen uusi sijainti ja laajuus vastaa hyvin toiminnallisia tavoitteita. Jatkosuunnittelussa tulisi kuitenkin sujuvoittaa saavutettavuutta rakennuksessa, nuorisotiloista henkilökunnan sosiaalitiloihin, sekä koulun yhteiskäyttötiloihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön, nuorten ja sidosryhmien näkemykset tilojen kehittämisessä.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan työsuojelun yhteistoimintahenkilö on antanut Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä (liitteet 3-4). Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Mia Kuokkanen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.11.2022 § 298

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 4.11.2022 päivätystä Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta (liite 1).

B

päätti perustaa päiväkodin sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.

C

päätti perustaa leikkipuiston sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausui hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painotti hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Ulla Manninen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.11.2022 § 120

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Kruunuvuorenrannassa sijaitsevan Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 16 964 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 68 900 000 euroa kesäkuun 2022 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavat lausunnot.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua ja muuta valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat projektinjohtaja Mari Koskinen ja yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Mari Koskinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 37530

mari.koskinen@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Attachments

1. Hankesuunnitelma 4.11.2022 Kruunuvuorenrannan palvelukortteli

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.