Poikkeustilanteen vaikutus kaupungin tilahankkeisiin

HEL 2022-007529
More recent handlings
Case 5. / 445 §

V 22.6.2022, Määräaikainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja toimintatavoista rakentamisen markkinoiden poikkeustilanteen johdosta

Helsinki City Board

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Päätös salassa pidettäviltä osilta liitteessä 1.

B)

Päätös salassa pidettäviltä osilta liitteessä 1.

C)

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 14.12.2015 § 1208 hyväksymästä tilahankkeiden käsittelyohjeesta poiketaan määräaikaisesti 31.3.2023 saakka siten, että hankesuunnitelman hyväksymispäätöksessä asetetaan hankkeen rakennuskustannuksille enimmäishinta-arvio, jonka ylittymistä ei tarvitse päättää uudestaan hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksessä

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Päätöstä koskevat salassa pidettävät perustelut liitteessä 1.

Tilahankkeiden käsittelyohje

Kaupungin päätöksentekoprosessia on hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksen osalta syytä joustavoittaa, jotta kaupungin tilahankkeet voivat edetä päätöksenteon jälkeen suunnitellusti ja ilman kaupungin päätöksenteon aiheuttamaa viivettä.

Voimassa olevasta tilahankkeiden käsittelyohjeesta on tarpeen poiketa määräaikaisesti 31.3.2023 saakka siten, että hankkeelle asetetaan rakennuskustannusten enimmäishinta-arvio, jonka ylittymistä ei tarvitse päättää uudestaan hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksessä.

Close

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 441, 442, 443, 444, 445 (A)), 445 (C)), 446, 447, 448, 449 (A)), 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465 ja 466 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 442 (Koskee kaupunginhallituksen päätöstä hyväksyä Tilinpäätös 2021 kirjaan tehty korjaus ), 445 (B)), 449 (B)), 455 ja 462 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.