Poikkeustilanteen vaikutus kaupungin tilahankkeisiin

HEL 2022-007529
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 445 §

V 22.6.2022, Määräaikainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja toimintatavoista rakentamisen markkinoiden poikkeustilanteen johdosta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Päätös salassa pidettäviltä osilta liitteessä 1.

B)

Päätös salassa pidettäviltä osilta liitteessä 1.

C)

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 14.12.2015 § 1208 hyväksymästä tilahankkeiden käsittelyohjeesta poiketaan määräaikaisesti 31.3.2023 saakka siten, että hankesuunnitelman hyväksymispäätöksessä asetetaan hankkeen rakennuskustannuksille enimmäishinta-arvio, jonka ylittymistä ei tarvitse päättää uudestaan hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksessä

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätöstä koskevat salassa pidettävät perustelut liitteessä 1.

Tilahankkeiden käsittelyohje

Kaupungin päätöksentekoprosessia on hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksen osalta syytä joustavoittaa, jotta kaupungin tilahankkeet voivat edetä päätöksenteon jälkeen suunnitellusti ja ilman kaupungin päätöksenteon aiheuttamaa viivettä.

Voimassa olevasta tilahankkeiden käsittelyohjeesta on tarpeen poiketa määräaikaisesti 31.3.2023 saakka siten, että hankkeelle asetetaan rakennuskustannusten enimmäishinta-arvio, jonka ylittymistä ei tarvitse päättää uudestaan hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 441, 442, 443, 444, 445 (A)), 445 (C)), 446, 447, 448, 449 (A)), 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465 ja 466 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 442 (Koskee kaupunginhallituksen päätöstä hyväksyä Tilinpäätös 2021 kirjaan tehty korjaus ), 445 (B)), 449 (B)), 455 ja 462 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.