Valtuustoaloite, naisten uimavuoro Itäkeskuksen uimahalliin

HEL 2022-008455
More recent handlings
Case 25. / 306 §

Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuksen uimahalliin

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Mahad Ahmed ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan naisille omaa uimavuoroa Itäkeskuksen uimahalliin.

Kaupunginhallitus ei kannata vain naisille tarkoitetun uintivuoron varaamista Itäkeskuksen uimahallista, vaan kehottaa liikuntapalveluja arvioimaan, voisiko naisten vuoroja Jakomäen uimahallissa lisätä.

Itäkeskuksen uimahalli on yksi kaupungin suurimmista ja sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Siellä käy vuosittain noin 340 000 asiakasta, mikä tarkoittaa keskimäärin lähes tuhatta ihmistä päivässä. Uimisen lisäksi hallissa pelataan uppo- ja vesipalloa, kanoottipooloa, harrastetaan vesijumppaa ja järjestetään koululaisten uinninopetusta. Uimahallin vaikutusalue kattaa suuren osan Itä-Helsinkiä, jossa väestömäärän ennustetaan kasvavan tulevina vuosina.

Kaupungin liikuntapalvelut on tarjonnut naisille erillisiä uintivuoroja Jakomäen uimahallissa vuodesta 2002 lähtien. Erikseen naisille ja miehille varattuja vuoroja on myös Yrjönkadun uimahallissa.

Jakomäen uimahallin naisten vuoroa on perusteltu monikulttuuristen syiden, kotoutumisen, yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja liikunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmista. Sen avulla on ensisijaisesti pyritty opettamaan uimataitoa niille tytöille ja naisille, jotka eivät ole voineet osallistua tavanomaiseen uimaopetukseen. Vuorot ovat hyvin suosittuja ja niille on ajoittain jonoa.

Jakomäen uimahalli on pieni, eikä se sijaintinsa vuoksi tavoita kävijöitä yhtä laajalta alueelta kuin Itäkeskuksen uimahalli. Itäkeskuksen kaltaisen ison uimahallin varaaminen rajattuun käyttöön ei ole perusteltua. Kaupungin uimahalliverkosto on lähivuosina kaventumassa ainakin hetkellisesti Itäkeskuksen ja Yrjönkadun uimahallien peruskorjausten sekä Siltamäen uimahallin purkamisen myötä. Ennen korjaustöiden ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallin valmistumista varattavissa olevien uintivuorojen ja ratojen määrä tulee vähentymään, mikä edellyttää eri käyttäjäryhmiltä toimimista nykyistä pienemmän allastilan kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta on hyväksynyt liikuntapalveluille palvelustrategian, jonka mukaan sen päätehtävänä on omaehtoisen liikunnan lisääminen ja organisoidun liikunnan suosion kasvattaminen. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää laajojen ja avoimien käyttömahdollisuuksien tarjoamista liikuntapaikoilla, jotta liikkuminen voidaan turvata mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Close

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 771

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 180

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia soveltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikuntapalvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jakomäen hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.

Vartiokylän kaupunginosassa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva Itäkeskuksen uimahalli on yksi Helsingin suurimmista. Hallin huoneistoala noin 8855 neliömetriä ja uimapinta-alaa Itäkeskuksesta löytyy noin 1281 neliömetriä. Kiinteistöstä löytyy kolme erillisistä uima-allasta, poreallas, kylmävesiallas, vesiliukumäki, kuusi saunaa ja kunto- sekä liikuntasaleja. Altaiden puolella pelataan uimisen ohella muun muassa uppo- ja vesipalloa, kanoottipooloa, harrastetaan vesijumppaa sekä järjestetään koululaisten uinninopetusta.

Hallin hyvästä sijainnista sekä monipuolisista käyttömahdollisuuksista johtuen Itäkeskuksen uimahallissa vierailee vuosittain noin 340 000 asiakasta, eli lähes 1000 ihmistä päivässä. Hallin käyttäjäryhmät ovat luonteeltaan varsin heterogeenisiä.

Itäkeskuksen uimahallin vaikutusalue kattaa merkittävän osan Itä-Helsinkiä, jonka väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tältä pohjalta on odotettavissa, että uimahallin kävijämäärät kasvavat entisestään lähitulevaisuudessa.

Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavirasto) on tarjonnut naisille vuodesta 2002 lähtien erillisiä uintivuoroja Jakomäen uimahallissa. Kyseinen halli on katsottu sopivimmaksi paikaksi tarjota kuvatun kaltainen positiivisen diskriminaation palvelu, sillä Jakomäessä asiaan liittyvät asiakasturvallisuushaasteet ovat kiinteistön pienen koon vuoksi hallittavissa.

Liikuntapalvelukokonaisuus järjestää naisten ohella erillisiä uintiaikoja myös miehille Yrjönkadun uimahallissa.

Helsingissä on yhteensä 14 uimahallia. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi näistä neljää (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu), joiden lisäksi Helsingissä on yhdeksän yhtiöpohjaista uimahallia (Haaga, Kallio, Kontula, Lauttasaari, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja Vuosaari), joiden toimintaa kaupunki avustaa. Kesällä useimmat uimahallit sulkevat ovensa ja vastaavasti Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat avautuvat.

Lähivuosina Helsingin uimalaverkosto on kaventumassa Itäkeskuksen ja Yrjönkadun uimahallien peruskorjausten sekä Siltamäen uimahallin purkamisen myötä. Ennen korjaustöiden ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallin valmistumista uintimahdollisuuksien osalta Helsingissä on jaettavissa niukkuutta, mikä edellyttää eri käyttäjäryhmiltä kasvamassa määrin toimimista nykyistä pienemmän allastilan kanssa. Esimerkiksi varattavissa olevien uintivuorojen ja ratojen määrä tulevat vähentymään.

Edellä mainituista syistä johtuen Itäkeskuksen kaltaisen ison uimahallin varaaminen tietyn väestöryhmän yksityiskäyttöön ei ole perusteltua. Lisäksi hallin asiakaskunnan rajaaminen olisi ristiriidassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 14.12.2021 hyväksytyn liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian kanssa. Asiakirjan mukaan palvelukokonaisuuden päätehtäviin kuuluu omaehtoisen liikunnan lisääntyminen Helsingissä ja organisoidun liikunnan sekä urheilun suosion kasvattaminen. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää mahdollisimman laajojen ja avoimien käyttömahdollisuuksien tarjoamista liikuntapaikoilla. Tätä kautta tarjotaan liikkumismahdollisuuksia lukumäärällisesti mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle.

Jakomäessä järjestettävää naisten uintivuoroa on aiemmin perusteltu monikulttuuristen syiden, yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, liikunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen ja maahan muuttaneiden kotouttamisen näkökulmista. Kyseisen vuoron avulla on ensisijaisesti pyritty opettamaan uimataitoa niille tytöille ja naisille, jotka eivät ole voineet osallistua tavanomaiseen uimaopetukseen. Nämä perustelut ovat edelleen ajankohtaisia ja oikeutettuja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mahad Ahmed: Lisätään uusi toinen kappale (korvaa alkuperäisen):

”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia soveltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikuntapalvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jakomäen hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mahad Ahmedin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Mahad Ahmedin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3 - 10.

04.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Close

This decision was published on 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi