Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, Foodwaste ecosystem, Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus

HEL 2022-010861
More recent handlings
§ 63

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Food waste ecosystem - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen osatoteuttajana Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään          248 110 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 148 866 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 99 244 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle yhteinen kiertotaloutta tukeva ruoan ekosysteemi. Ideana on tunnistaa kohtia, joissa voidaan tehostaa nykyistä prosessia (ruokahävikin vähentäminen), hyödyntää ruokahävikkiä tehokkaasti sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia (ruokahävikistä bisnestä). Hanke luo uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle, toisilta oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Laajan ekosysteemikehittämisen rinnalla hanke toteuttaa käytännön pilotteja ja osallistaa toimialan edustajia, sidosryhmiä ja asiakkaita parhaiden mahdollisten ratkaisujen luomiseksi. Helsingin kaupunki osallistuu Vantaan kaupungin koordinoimaan hankkeeseen osatoteuttajana. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista osatoteuttajana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen”. Haussa haetaan hankkeita ohjelman toimintalinjaan 1 Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteisiin 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Helsingin kaupunki vetää Food waste ecosystem -hankkeessa työpakettia 2. Siinä analysoidaan ravitsemispalveluiden nykyisiä toimintatapoja ja hävikin syntymekanismeja sekä kehitetään ja pilotoidaan korjaavia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi. Lisäksi kehitetään hyödyntämistapoja ylijääneelle, mutta syömäkelpoiselle ruoalle, niin julkisissa kuin yksityisissä kohteissa, mm. ruoka-avun kautta yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Työpaketissa osallistetaan vahvasti käyttäjät jakamaan näkemyksiään ja kehittämään toimintaa entistä paremmin heidän tarpeitaan vastaavaksi. Pilottien tuloksista viestitään laajasti, minkä lisäksi hankkeeseen osallistuvien toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta. Hankkeessa käyttöön valitut ratkaisut sisällytetään henkilökunnan toimintaohjeistuksiin ja jalkautetaan laajemmin käyttöön.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Vantaan kaupunki. Osatoteuttajina mukana on Helsingin kaupungin lisäksi Laurea ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus. Helsingin kaupungin sisäisinä keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Palvelukeskus Helsinki, Stadin safka, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin miljoona euroa, josta tuen osuus on noin 600 000 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 248 110 euroa, josta tuen osuus on 148 866 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 99 244 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.2023 – 31.12.2025.

Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa 2021–2025, jossa on asetettu tavoitteita kestävästä taloudenpidosta, välillisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kunnianhimoisesta kiertotalouden tiekartan edistämisestä. Kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan päivitysluonnokseen on kirjattu toimenpiteitä koskien Helsingin kaupungin toimipisteissä syntyvän ruokahävikin vähentämistä sekä hävikkiruoan hyödyntämistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 04.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mia Malin
projektipäällikkö