Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, Foodwaste ecosystem, Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus

HEL 2022-010861
More recent handlings
§ 46

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 Food waste ecosystem - hankkeelle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 62 019 euroa (projektinumero 1098097) vuodelle 2023 ”Food waste ecosystem”-hankkeen kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 37 211 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 24 808 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1 186 405 euroa, josta EU-tuen määrä on enintään 711 843 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 248 073 euroa, josta tuen osuus on 148 844 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 99 229 euroa. Hanke toteutetaan 1.4.2023—31.3.2026 välisenä aikana.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle yhteinen kiertotaloutta tukeva ruoan ekosysteemi. Ideana on tunnistaa kohtia, joissa voidaan tehostaa nykyistä prosessia, hyödyntää ruokahävikkiä tehokkaasti sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke luo uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle, toisilta oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle.

Laajan ekosysteemikehittämisen rinnalla hanke toteuttaa käytännön pilotteja ja osallistaa toimialan edustajia, sidosryhmiä ja asiakkaita parhaiden mahdollisten ratkaisujen luomiseksi. Helsingin kaupunki osallistuu Vantaan kaupungin koordinoimaan hankkeeseen osatoteuttajana. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2026 aikana.

Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman toimintalinjaan 1 Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteisiin 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. Helsingin kaupunki osallistuu osatoteuttajana Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen hankkeeseen ”Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen”.

Helsingin kaupunki vetää Food waste ecosystem -hankkeessa työpakettia 2. Siinä analysoidaan ravitsemispalveluiden nykyisiä toimintatapoja ja hävikin syntymekanismeja

sekä kehitetään ja pilotoidaan korjaavia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi. Lisäksi kehitetään hyödyntämistapoja ylijääneelle, mutta syömäkelpoiselle ruoalle, niin julkisissa kuin yksityisissä kohteissa, mm. ruoka-avun kautta yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Työpaketissa osallistetaan vahvasti käyttäjät jakamaan näkemyksiään ja kehittämään toimintaa entistä paremmin heidän tarpeitaan vastaavaksi. Pilottien tuloksista viestitään laajasti, minkä lisäksi hankkeeseen osallistuvien toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta. Hankkeessa käyttöön valitut ratkaisut sisällytetään henkilökunnan toimintaohjeistuksiin ja jalkautetaan laajemmin käyttöön.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Vantaan kaupunki. Osatoteuttajina mukana on Helsingin kaupungin lisäksi Laurea ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus. Helsingin kaupungin sisäisinä keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Palvelukeskus Helsinki, Stadin safka, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1 186 405 euroa, josta tuen kokonaismäärä on enintään 711 843 euroa.
Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 248 073 euroa, josta tuen osuus on 148 844 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 99 229 euroa. Hankkeen toteutusjakso on 1.4.2023 – 31.3.2026.

Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa 2021–2025, jossa on asetettu tavoitteita kestävästä taloudenpidosta, välillisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kunnianhimoisesta kiertotalouden tiekartan edistämisestä. Kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan päivitysluonnokseen on kirjattu toimenpiteitä koskien Helsingin kaupungin toimipisteissä syntyvän ruokahävikin vähentämistä sekä hävikkiruoan hyödyntämistä. Vastaavanlaiset toimenpiteet sisältyivät aiemmin Hiilineutraali Helsinki 2035 - toimenpideohjelmaan, josta ne ohjelman päivityksen myötä siirrettiin päivitettävään kierto- ja jakamistalouden tiekarttaan.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 11.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, eritysasiantuntija, puhelin: +358 406290109

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö