Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa kaupunginkanslian henkilöstöosaston työsuhteisille työntekijöille hankintojen tekemisestä 1.10.2022 alkaen

HEL 2022-011402
More recent handlings
§ 50

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintaoikeudet 1.11.2022 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti oikeuttaa liitteen mukaiset henkilöstöosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan henkilöstöjohtajan vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0%) ja ne noudattavat kaupunginkanslian yleistä linjaa siten, että yksikön päällikön hankintaraja on 60 000 euroa ja tiimipäällikön 30 000 euroa.

Tämä päätös kumoaa vs. henkilöstöjohtajan päätöksen 18.10.2022 § 46.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (18.5.2022 § 106) hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku 1 § 2 momentti 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku 8 § 3 kohta).

This decision was published on 02.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja