Toivomusponsi, omien ilotulitteiden kieltoalueen laajentaminen Helsingissä uudenvuoden yönä

HEL 2022-011786
More recent handlings
Case 12. / 593 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi yksityisten ilotulitteiden kieltoalueen laajentamisesta uudenvuotena

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 5.10.2022 § hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus katsoi, että yleisön turvallisuuden ja niin luonnonvaraisille eläimille kuin kotieläimille kohdistuvan merkittävän haitan takia kieltoalueiden merkittäväkin laajentaminen nykyisestä on kannatettavaa. Lisäksi kaupunginhallitus katsoi, että kaupungin on syytä vahvistaa ilotulitusten aikarajoituksista tiedottamista ja edistää käytettävissä olevilla keinoilla puuttumista aikarajojen rikkomiseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään "Kaupunginhallitus katsoi, että yleisön turvallisuuden ja niin luonnonvaraisille eläimille kuin kotieläimille kohdistuvan merkittävän haitan takia kieltoalueiden merkittäväkin laajentaminen nykyisestä on kannatettavaa. Lisäksi kaupunginhallitus katsoi, että kaupungin on syytä vahvistaa ilotulitusten aikarajoituksista tiedottamista ja edistää käytettävissä olevilla keinoilla puuttumista aikarajojen rikkomiseen."

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 5.10.2022 § hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään 5.10.2022 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitetta yksityisten ilotulitteiden kieltämisestä Helsingin kantakaupungin alueella valtuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuudet laajentaa omien ilotulitteiden kieltoaluetta Helsingissä uudenvuoden yönä.

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle lukuun ottamatta uuttavuotta. Pelastusviranomainen voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista johtuen ilotulitteiden käyttöä koskevia yleisiä määräyksiä ja kieltää ilotulitteiden käytön sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Helsingissä pelastusviranomainen on kieltänyt ilotulitteiden käytön tietyillä alueilla uutenavuotena, pelastusjohtaja 28.12.2020 § 37. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi eivätkä ne koske ilotulitusnäytöksiä.

Kieltoalueiden määrittäminen perustuu pelastusviranomaisen riskiarvioon, jossa huomioidaan muun muassa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien rakennusten läheisyys sekä saadut palautteet. Riskiarviota päivitetään säännöllisesti ja kieltoalueisiin tehdään tarvittaessa muutoksia. Kieltoalueita arvioidaan yhdessä ilotulitteiden käyttöä valvovan poliisin kanssa. Edellisen kerran kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 2020, jonka jälkeen riskinarvion mukaan ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan Helsingissä on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvallisesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liittyvät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjän tulee huolehtia, että ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Ilotulitteita ei tule käyttää silloin, kun esimerkiksi tuotteen valmistajan ilmoittama suojaetäisyys (turvaetäisyys) ei täyty. Kuluttajailotulitteissa suojaetäisyys on yleensä 8–25 metriä. Suojaetäisyys eivät täyty tiheästi rakennetuilla alueilla tai paikoissa, joihin ihmisiä kokoontuu runsaasti. Ilotulitteiden käyttäjän on aina arvioitava täyttyvätkö ilotulitteiden käyttämisen edellytykset ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitetta saa käyttää, vaikka käyttöä ei erikseen olisi kyseisellä alueella kielletty

Joka uudenvuoden jälkeen kieltoalueita tarkastellaan ja kieltoalueista vastaanotettuja palautteita sekä ilotulitteista aiheutuneita onnettomuuksia seurataan aktiivisesti. Tarkastelun perusteella ei ole ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia nykyisiin kieltoalueisiin. Seurantaa tehdään myös jatkossa ja muutoksia toteutetaan, jos niille ilmenee tarvetta.

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea esimerkiksi toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia taikka esimerkiksi erityisen häiritsevän tilapäisen melun torjuntaa. Määräysten tulee olla tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia ja liittyä ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon.

Helsingin ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoitettu ammattimaisissa ilotulitusnäytöksissä käytössä olevien kaikkein meluisimpien ilotulitteiden käyttöä yöaikaan. Määräykset ovat mahdollistaneet meluilmoituspäätöksessä rajoittaa yksittäisestä tapahtumasta aiheutuvaa meluhaittaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toteaa lausunnossaan, että iloitulitteiden käytön laajempi rajoittaminen on kannatettavaa, mutta se tulisi tehdä valtakunnallisesti ilotulitteiden myyntiä ja yksityistä käyttöä rajoittaen. Jaosto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että ympäristönsuojelumääräyksissä asetettaisiin ilotulitteiden yksityisen käytön kieltävää tai rajoittavaa määräystä, koska ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tosiasiallisia keinoja rajoittaa ilotulitteiden myyntiä tai valvoa niiden yksityistä käyttöä. Määräyksen antamiselle ei myöskään ole löydettävissä paikallisista olosuhteista johtuvia ja ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyviä erityisiä perusteita, jotka puoltaisivat määräyksen antamista.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuutetuille.

Close

Kaupunginhallitus 25.09.2023 § 577

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 29.08.2023 § 149

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien yksityisten ilotulitteiden kieltämistä Helsingin kantakaupungin alueella:

”Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta laajentaa omien ilotulitteiden kieltoaluetta Helsingissä uudenvuoden yönä.

Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden käyttöä sekä niiden myyntiä ja varastointia kaupan yhteydessä pelastus- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Ilotulitteiden käyttöä ja niiden valvontaa koskevat säännökset esitetään laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005) sekä valtioneuvoston asetuksessa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015).

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle lukuun ottamatta uuttavuotta, jolloin ilotulitteita voidaan käyttää 31.12. kello 18 ja 1.1. kello 2 välisenä aikana ilman tehtävää ilmoitusta. Pelastusviranomainen voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista johtuen ilotulitteiden käyttöä koskevia yleisiä määräyksiä ja esimerkiksi kieltää ilotulitteiden käytön sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Helsingissä pelastusviranomainen on kieltänyt ilotulitteiden käytön tietyillä alueilla uutenavuotena:

Kieltoalueet ovat voimassa toistaiseksi, ja ne eivät koske ilotulitusnäytöksiä.

Kieltoalueiden määrittäminen perustuu pelastusviranomaisen riskiarvioon, jossa huomioidaan muun muassa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien rakennusten läheisyydet sekä saadut palautteet. Pelastusviranomainen päivittää riskiarviota säännöllisesti ja tekee kieltoalueisiin muutoksia tarvittaessa. Kieltoalueiden arvioinnissa tehdään yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen kanssa ja heidän näkemyksensä alueista otetaan rajoituksissa huomioon, sillä ilotulitteiden käyttöä valvoo poliisi. Edellisen kerran kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 2020. Tämän jälkeen kieltoalueisiin ei ole riskiarvion mukaan ollut tarvetta tehdä muutoksia.

Kun tarkastellaan vuosien 2020–2023 uusina vuosina pelastustoimelle tulleiden tehtävien sijainteja (Kuva 1), havaitaan, että onnettomuudet eivät keskity tietyille alueille, puistoille tai toreille, vaan onnettomuuksia on tapahtunut eri puolilla kaupungissa. Suurin osa näistä sattuneista onnettomuuksista on ollut roskis- ja jätesäiliöiden tulipaloja, jotka ovat arvion mukaan aiheutuneet ilkivaltaisesti tai ilotulitusjätteiden huolimattomasta käsittelystä.

Pelastuslaitos keräsi sosiaalisen median sivuillaan palautetta kuntalaisilta vuodenvaihteen 2021–2022 ilotulituksista, kieltoalueista ja havaituista vaaratilanteista. Vastauksia saatiin yli 300 kappaletta. Vastauksissa ei myöskään korostunut ongelmakohteina yksittäiset alueet, mutta erilaisia vaaratilanteita niin ihmisille ja eläimille kuin omaisuudelle oli havaittu eri puolilla kaupunkia. Vastauksista ja muita kanavia myöten tulleista palautteista ilmenee, että vaaratilanteet aiheutuvat useasti siten, että ilotulitteiden käyttäjät eivät noudata ilotulitteiden valmistajien ohjeita riittävistä turvallisuusjärjestelyistä tai ilotulitteita ammutaan tahallisesti esimerkiksi ihmisiä kohti. Myös alaikäisten on nähty käsittelevän ilotulitteita, vaikka räjähteitä ei saa luovuttaa alaikäisille, eivätkä he saa niitä pitää hallussaan.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan Helsingin kaupungissa on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvallisesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liittyvät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudattaen. On selvää, että ilotulitteita ei tule käyttää silloin, kun esimerkiksi tuotteen valmistajan ilmoittama suojaetäisyys (turvaetäisyys) ei täyty. Kuluttajailotulitteissa suojaetäisyys on yleensä 8–25 metriä ihmisiin ja rakennuksiin sekä muihin kohteisiin. Tällaiset suojaetäisyydet eivät täyty tiheästi rakennetuilla alueilla tai paikoissa, joihin ihmisiä kokoontuu runsaasti. Ilotulitteiden käyttö vaatii käyttäjältään aina arvion edellytysten täyttymisestä, ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitetta saa käyttää, vaikka käyttöä ei erikseen olisi kyseisellä alueella kielletty.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että ilotulitteiden kieltoalueet käydään kriittisesti läpi jokaisen uuden vuoden jälkeen. Tämän lisäksi kieltoalueista vastaanotettuja palautteita sekä uuden vuoden ilotulitteista aiheutuneita onnettomuuksia seurataan aktiivisesti. Näiden pohjalta ei ole ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia nykyisiin kieltoalueisiin. Seurantaa tehdään myös jatkossa ja muutoksia toteutetaan, jos niille ilmenee tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lausunnolla ei katsota olevan suoria terveydellisiä tai hyvinvoinnillisia vaikutuksia, koska siitä ei lähtökohtaisesti aiheudu toimenpiteitä tai muutoksia nykytilanteeseen."

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Heidi Partanen, palotarkastaja, puhelin: 31031362

heidi.partanen@hel.fi

Sami Maskulin, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 31031360

sami.maskulin@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.08.2023 § 127

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto totesi, että ilotulitteista aiheutuu monenlaista ympäristön pilaantumista: melua, roskaantumista ja ilmanlaadun heikkenemistä.

Ympäristöhaittoja voidaan torjua säätämällä asiasta Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan määräykset voivat koskea esimerkiksi toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia, tai esimerkiksi erityisen häiritsevän tilapäisen melun torjuntaa. Määräysten täytyy olla tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia ja liittyä ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon.

Nykyisissä ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoitettu ammattimaisissa ilotulitusnäytöksissä käytössä olevien kaikkein meluisimpien ilotulitteiden käyttöä yöaikaan. Määräysten 21 §:n mukaan ilotulitusnäytöksestä, jossa ammutaan halkaisijaltaan yli 100 millimetriä tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita kello 22.00 jälkeen, pitää tehdä ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus (meluilmoitus, ympäristönsuojelulaki 118 §). Määräyksen mukaan kello 24.00 jälkeen järjestettävää ilotulitusta koskeva ilmoitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä uudenvuodenyönä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä.

Nykyinen ympäristönsuojelumääräys on mahdollistanut meluilmoituspäätöksessä rajoittaa yksittäisestä tapahtumasta aiheutuvaa meluhaittaa. Suurten ilotulitusnäytösten aiheuttamasta meluhaitasta tulee ympäristönsuojeluviranomaiselle enää vain yksittäisiä asukaspalautteita.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto katsoi, että iloitulitteiden käytön laajempi rajoittaminen olisi monestakin syystä kannatettavaa, mutta se tulisi tehdä valtakunnallisesti ilotulitteiden myynnin ja yksityisen käytön rajoittein. Sitä vastoin jaosto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että ympäristönsuojelumääräyksissä asetettaisiin ilotulitteiden yksityisen käytön kieltävää tai rajoittavaa määräystä, koska ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole mitään tosiasiallisia keinoja rajoittaa ilotulitteiden myyntiä tai valvoa niiden yksityistä käyttöä. Määräyksen antamiselle ei myöskään ole löydettävissä paikallisista olosuhteista johtuvia ja ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyviä erityisiä perusteita, jotka puoltaisivat määräyksen antamista.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Katariina Serenius
Lisätiedot

Harri Pasanen, johtava ympäristötarkastaja: 09 310 32013

harri.pasanen@hel.fi
Close

This decision was published on 06.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi