Vahingonkorvaus, tekstiilivahinko, 14.10.2021 päiväkoti Neulanen

HEL 2022-011866
More recent handlings
§ 148

Vahingonkorvausvaatimus, esinevaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti osittain hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Hakijalle korvataan 45 euroa. Enemmät vaatimukset hylätään.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 7.10.2022 esittänyt kaupungille määrältään 89,95 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan omistama haalari sotkeentui päiväkoti Neulasen pihalla 14.10.2021 klo 14.00. Hakijan kuvauksen mukaan päiväkodin pihalle oli asennettu tasapainokivet, joiden väliin oli laitettu massaa tai silikonia, joka oli märkää. Aine ei lähtenyt haalarista pesussa pois.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kiinteistö, jonka alueella vahinko on tapahtunut, on kaupungin hallinnoima, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu alueen kunnossapitotoimien toteuttamisesta. Kaupunki on siirtänyt sopimuksin kyseisen alueen kunnossapidon palveluyhtiölle.

Hallintolain mukaan, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä,
mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys päiväkodin johtajalta. Saadun selvityksen mukaan tasapainokivet olivat olleet osittain irronneet ja asiasta ilmoitettiin isännöitsijälle. Tasapainokivien korjaamisesta ei ilmoitettu päiväkodin henkilökunnalle eikä aluetta ollut työn suorittajan toimesta rajattu. Tästä johtuen päiväkodin lapset pääsivät leikkimään kyseisille vasta korjatuille tasapainokiville, jolloin ulkoiluvaate likaantui vielä märkänä olleeseen korjausaineeseen.

Hakijaa on puhelimitse 27.10.2022 pyydetty toimittamaan tositteet ja valokuvat sotkeentuneesta haalarista asian käsittelyn jatkamiseksi.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Koska tasapainokivien aluetta ei ollut työn suorittajan toimesta aidattu tai muuten pääsyä estetty eikä päiväkodin henkilökuntaa informoitu työn suorittamisesta, kaupungin voidaan kiinteistön omistajana katsoa laiminlyöneen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia velvollisuuksiaan. Kaupunki katsoo, että vahinkopaikka ei ole ollut käyttökelpoisuuden vaatimassa kunnossa vahingon tapahtuessa. Näin ollen kaupunki katsoo tässä tapauksessa olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Hakija on esittänyt haalarin pysyvästä likaantumisesta 89,95 euron vaatimuksen. Hakija ei ole toimittanut kaupungille tositteita kaupungin pyynnöstä huolimatta, joten haalarin hankintapäivä ja -hinta jää näyttämättä. Hakija on kuitenkin toimittanut kaupungille valokuvia, joista vahingon laatu käy ilmi. Myös päiväkodin johtajan antama selvitys tukee hakijan vaatimusta.

Kaupunki katsoo tämän vuoksi kohtuulliseksi tässä tapauksessa korvata hakijalle puolet vaaditusta määrästä. Näin ollen hakijalle korvataan 45 euroa. Korvaus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 5 luku 1 § ja 5 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Hallintolaki (434/2003) 22 §, 31-33 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 10.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö