Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Pilot Green -hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-012083
More recent handlings
§ 70

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun hankkeessa ”PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa ”PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että Helsingin kuntarahoitusosuuteen, enintään 176 800 euroa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt -hankkeessa edistetään yritysten ratkaisujen ja ratkaisuideoiden pilotointia ja yhteiskehittämistä sekä alueellista TKI-yhteistyötä mukana olevien kaupunkien tarjoamilla kokeilualustoilla. Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n koordinoimaan hankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Forum Virium Helsinki Oy on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistuisi kuntarahoittajana PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt       -hankkeeseen, jolle haetaan rahoitusta Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR). PilotGreen-hankkeen ydintavoitteena on rakentaa vihreän infrastruktuurin innovatiivisten ratkaisujen ja uusien teknologioiden kehittämistyön ympärille aktiivinen, elinvoimainen ja monitoimijainen TKI-toimijaverkosto, minkä kautta vahvistetaan alan yritysten liiketoimintaa sekä tuetaan kaupunkien alustatoimintaa. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään useita, keskenään erilaisia kokeiluympäristöjä, joissa kehitettäviä ratkaisuja voidaan testata.

Hankkeessa pyritään tuomaan yhteen fyysisen vihreän infrastruktuurin ja digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä ja lisäämään niiden synergioita. Hankkeen tavoitteena Helsingissä on kehittää kokeilualustatoimintaa vihreän infrastruktuurin näkökulmasta. Kokeilualustatoimintaa kehitetään erityisesti Helsingin kaupunkiuudistusalueilla ja Kalasatamassa. Helsingissä toteuttavien kokeilukierrosten teemat valitaan siten, että ne tukevat kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitetta ja kokeiluja painotetaan erityisesti kiinteistöihin integroituviin viherrakenteisiin, joilla on biodiversiteettiä lisääviä, energiaa säästäviä ja rakennuksia jäähdyttäviä ominaisuuksia.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategian kirjausta kunnianhimoisesta ilmastovastuusta ja luonnonsuojelusta, jonka mukaan “ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi puiden ja vehreyden määrää kaupungissa lisätään. Lisätään paahteisia olosuhteita kestäviä niittyjä ja hulevesiä hallitsevia viherrakenteita, kuten puistoja ja viherkattoja. Toimiva viherrakenne mahdollistaa hulevesien hallinnan, tulvariskien minimoimisen ja vähentää lämpösaarekeilmiöitä. Huolehditaan sairaaloissa, laitoksissa ja senioriasumisessa tarpeellisista ja tarvittavista toimenpiteistä.” Hankkeessa kehitetään näihin tavoitteisiin vastaavia ratkaisuja ja viherrakenteita. Helsingin kaupungin asiantuntijat ovat mukana tunnistamassa tarpeita sekä valitsemassa kiinnostavimpia ratkaisuja kokeiltavaksi, jotta tavoiteltu laajempi vaikutus toteutuu.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat    1 250 000 euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on noin 875 000 euroa. Forum Virium Helsingin osuuden budjetti on arviolta 595 000 euroa, jolle saadaan tukea 416 000 euroa. Helsingin kaupungin osuus vastinrahoituksena on enintään 176 800 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mia Malin
projektipäällikkö

Attachments

1. FVH:n esitys PilotGreen-hankkeesta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.