Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Pilot Green -hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-012083
Ärendet har nyare handläggningar
§ 70

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun hankkeessa ”PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa ”PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että Helsingin kuntarahoitusosuuteen, enintään 176 800 euroa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt -hankkeessa edistetään yritysten ratkaisujen ja ratkaisuideoiden pilotointia ja yhteiskehittämistä sekä alueellista TKI-yhteistyötä mukana olevien kaupunkien tarjoamilla kokeilualustoilla. Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n koordinoimaan hankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Forum Virium Helsinki Oy on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistuisi kuntarahoittajana PilotGreen - Vihreän infran kokeiluympäristöt       -hankkeeseen, jolle haetaan rahoitusta Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR). PilotGreen-hankkeen ydintavoitteena on rakentaa vihreän infrastruktuurin innovatiivisten ratkaisujen ja uusien teknologioiden kehittämistyön ympärille aktiivinen, elinvoimainen ja monitoimijainen TKI-toimijaverkosto, minkä kautta vahvistetaan alan yritysten liiketoimintaa sekä tuetaan kaupunkien alustatoimintaa. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään useita, keskenään erilaisia kokeiluympäristöjä, joissa kehitettäviä ratkaisuja voidaan testata.

Hankkeessa pyritään tuomaan yhteen fyysisen vihreän infrastruktuurin ja digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä ja lisäämään niiden synergioita. Hankkeen tavoitteena Helsingissä on kehittää kokeilualustatoimintaa vihreän infrastruktuurin näkökulmasta. Kokeilualustatoimintaa kehitetään erityisesti Helsingin kaupunkiuudistusalueilla ja Kalasatamassa. Helsingissä toteuttavien kokeilukierrosten teemat valitaan siten, että ne tukevat kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitetta ja kokeiluja painotetaan erityisesti kiinteistöihin integroituviin viherrakenteisiin, joilla on biodiversiteettiä lisääviä, energiaa säästäviä ja rakennuksia jäähdyttäviä ominaisuuksia.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategian kirjausta kunnianhimoisesta ilmastovastuusta ja luonnonsuojelusta, jonka mukaan “ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi puiden ja vehreyden määrää kaupungissa lisätään. Lisätään paahteisia olosuhteita kestäviä niittyjä ja hulevesiä hallitsevia viherrakenteita, kuten puistoja ja viherkattoja. Toimiva viherrakenne mahdollistaa hulevesien hallinnan, tulvariskien minimoimisen ja vähentää lämpösaarekeilmiöitä. Huolehditaan sairaaloissa, laitoksissa ja senioriasumisessa tarpeellisista ja tarvittavista toimenpiteistä.” Hankkeessa kehitetään näihin tavoitteisiin vastaavia ratkaisuja ja viherrakenteita. Helsingin kaupungin asiantuntijat ovat mukana tunnistamassa tarpeita sekä valitsemassa kiinnostavimpia ratkaisuja kokeiltavaksi, jotta tavoiteltu laajempi vaikutus toteutuu.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat    1 250 000 euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on noin 875 000 euroa. Forum Virium Helsingin osuuden budjetti on arviolta 595 000 euroa, jolle saadaan tukea 416 000 euroa. Helsingin kaupungin osuus vastinrahoituksena on enintään 176 800 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Detta beslut publicerades 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mia Malin
projektipäällikkö

Bilagor

1. FVH:n esitys PilotGreen-hankkeesta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.