Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa toimialajohtajille ja liikelaitosten toimitusjohtajille, vuoden 2022 palkkakehitysohjelmat

HEL 2022-012396
More recent handlings
§ 49

1.11.2022 toimeenpantavien palkkakehitysohjelmapäätösten delegointi

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää delegoida päätösvaltansa vuoden 2022 palkkakehitysohjelman mukaisten palkankorotusten toimeenpanosta 1.11.2022 lukien toimialojen toimialajohtajille sekä liikelaitosten Palvelukeskus Helsinki ja Taloushallintopalvelut toimitusjohtajille.

Tämä päätös koskee vain 2022 palkkakehitysohjelman mukaisia ja 1.11. voimaan tulevia palkankorotuksia.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (Kaupunginvaltuusto 18.5.2022 § 106) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelma lanseerattiin vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen.

Palkkakehitysohjelma on osa kaupungin vuosittaista talousarvioprosessia. Tulevien vuosien osalta kaupunginvaltuusto päättää mahdollisen määrärahan palkkakehitysohjelman toteuttamiseen.

Vuoden 2022 palkkakehitysohjelma laadittiin korotustarvekartoitusten pohjalta, jossa kartoitettiin kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä käytiin keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Vuoden 2022 palkkakehitysohjelmaan sisällytetyt ammattiryhmät ja korotussummat on lueteltu yksityiskohtaisesti kaupungin intrassa 6.10.2022 julkaistussa liitteessä.

This decision was published on 21.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöjohtaja