Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Senior safety-hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-012684
More recent handlings
§ 76

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Senior Safety”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden eteläisen palvelualueen eteläiselle kotihoitoyksikölle 38 475 euroa vuodelle 2022 Euroopan unionin EIT Digital -ohjelmasta rahoitettavan hankkeen ”Senior Safety” (projektinumero 1098096001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Senior Safety- hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida ikääntyneiden asuinympäristöön asennettavaa vaaratilanteita ennakoivaa hälytysjärjestelmää, joka yhdistää kodin sensoreiden datan ja mahdollistaa ennakoimaan ikääntyneen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia. Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana ja yhteistyökumppanina Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeeseen, joka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Strategiajohtaja on päätöksellään 11.11.2022 § 75 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutilta (EIT).

Hanketta koordinoi teknologiayritys T.net SpA (Italia) ja osatoteuttajina mukana ovat Forum Virium Helsinki sekä Politecnico di Milano (Italia). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 616 589 euroa, josta EU-tuen osuus on 431 612 euroa. Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 128 250 euroa, jolle saadaan EU-tukea 89 775 euroa. Helsingin kaupungin vastinrahoitusosuus, joka maksetaan keskitettyyn talousarviokohtaan varatusta määrärahasta (ta 1 50 04), on enintään 38 475 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja