Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Senior safety-hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-012684
More recent handlings
§ 75

Osallistuminen kuntarahoittajana EU:n EIT Digital -ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen ”Senior Safety”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen rahoittajana Euroopan unionin EIT Digital -ohjelmasta rahoitettavaan hankkeeseen ”Senior Safety”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden eteläisen palvelualueen eteläisen kotihoitoyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten lisäksi, että hankkeen kuntarahoitusosuuteen, enintään 38 475 euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 Forum Virium Helsingin omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Päätöksen perustelut

Senior Safety- hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida ikääntyneiden asuinympäristöön asennettavaa vaaratilanteita ennakoivaa hälytysjärjestelmää, joka yhdistää kodin sensoreiden datan ja mahdollistaa ennakoimaan ikääntyneen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia. Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Forum Virium Helsinki Oy on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistuisi kuntarahoittajana Senior Safety -hankkeeseen, joka saa rahoitusta Euroopan unionin EIT Digital -ohjelmasta. Hankkeessa pilotoitavan hälytysjärjestelmän tavoitteena on lisätä kotona asumisen turvallisuutta välittämällä oikea-aikaista tietoa hoitohenkilöstölle tai omaisille. Mahdollisia vaaratilanteita ennaltaehkäistään erilaisten ilmoitusten ja hälytysten avulla. Ratkaisu perustuu kodin sensoridataan. Erityisesti esineiden internetin (IoT) -tiedonsiirtoon tarkoitetun, turvallisen LoRa (Long Range) -teknologian sensorit on helppo yhdistä verkkoon ja ne ovat vähävirtaisia, mikä helpottaa laitteiden käyttöönottoa ja vähentää huoltotoimenpiteiden määrää.

Forum Virium Helsinki vastaa Helsingin pilotin suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Pilotti toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa ja pilottiin osallistujat tulevat kotihoidon piiristä. Hankkeen teknologia kuuluu sosiaali- ja terveystoimen, elinkeino-osaston sekä Forum Viriumin yhteisessä Smart Sote                   -ohjelmassa esille nousseisiin kärkiteemoihin. Hankkeen tavoitteet vastaavat soten strategisten kehittämisalueiden keskeisiin painopisteisiin, joissa mm. toiminnan painotusta pyritään siirtämään ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Teknologiayritys T.net SpA:n (Italia) koordinoimaan hankkeeseen osallistuu Forum Virium Helsingin lisäksi Politecnico di Milano (Italia). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 617 129 euroa, josta EU-tuen osuus on arviolta 246 580 euroa. Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 128 250 euroa, jolle saadaan EU-tukea 89 775 euroa. Helsingin kaupungin vastinrahoitusosuus, joka maksetaan keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta (ta 1 50 04), on enintään      38 475 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 11.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Ilkka Kautto
projektipäällikkö

Attachments

1. FVHn esitys hankkeesta Senior Safety

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.