Aukioloajat, suun terveydenhuolto, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistaminen vuonna 2023

HEL 2022-012891
§ 103

Suun terveydenhuollon toimipisteiden lyhytaikaiset sulkemiset lokakuussa 2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että suun terveydenhuollon toimipisteet ovat suljettuina seuraavasti:

Kivikon terveysaseman hammashoitola on suljettuna 2.10.2023 klo 14.00-15.15, Kontulan terveysaseman hammashoitola klo 13.00-15.15 ja Myllypuron terveysaseman hammashoitola klo 10.15-11.30 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Vuosaaren terveysaseman hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 2.10.2023 klo 07.30-15.15 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Kalasataman hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 4.10.2023 klo 13.00-15.00 henkilöstön koulutuksen vuoksi.

Kivikon, Kontulan ja Myllypuron terveysasemien hammashoitolat ovat suljettuina 6.10.2023 klo 07.30-15.15 henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointipäivän vuoksi.

Haagan terveysaseman hammashoitola on suljettuna 9.10.2023 klo 13.30-15.00, Malminkartanon terveysaseman hammashoitola klo 07.30-14.00, Munkkiniemen terveysaseman hammashoitola klo 12.00-15.00 ja Pitäjänmäen terveysaseman hammashoitola klo 13.00-15.00 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Puistolan hammashoitola on suljettuna 9.10.2023 klo 13.30-15.30 henkilöstön koulutuksen vuoksi.

Malmin terveysaseman hammashoitola, oikomishoito sekä Pihlajamäen hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 10.10.2023 klo 12.00-15.00 henkilöstön koulutuksen vuoksi.

Malmin terveysaseman hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 12.10.2023 klo 7.30-12.00 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Kalasataman hammashoitolan suun terveydenhuollon päivystys on suljettuna 12.10.2023 klo 08.00-15.00 henkilöstön kehittämispäivän vuoksi.

Pihlajamäen terveysaseman hammashoitola on suljettuna 12.10.2023 klo 09.00-11.30, Suutarilan hammashoitola klo 11.30-14.00 ja Puistolan ja Jakomäen hammashoitolat klo 07.30-10.00 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Kivelän hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 23.10.2023 klo 10.00-13.00 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Lauttasaaren hammashoitola on suljettuna 26.10.2023 klo 07.30-10.00 henkilöstön paloturvallisuuskoulutuksen vuoksi.

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä ovat suun terveydenhuollon henkilöstön koulutukset, kehittämispäivä ja kehittämis- ja työhyvinvointipäivä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 04.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sebastian Kaste, johtajahammaslääkäri, puhelin: 09 310 25590

sebastian.kaste@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja