Aukioloajat, suun terveydenhuolto, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistaminen vuonna 2023

HEL 2022-012891
§ 134

Suun terveydenhuollon toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen vuodenvaihteessa 2023-2024

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti suun terveydenhuollon toimipisteiden aukioloajoista seuraavasti:

Haagan terveysaseman hammashoitola on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Herttoniemenrannan hammashoitola on suljettuna 27.12.2023-2.1.2024.

Itäkadun neuvolahammashoito on suljettuna 11.12.2023 sekä 27.12.2023-5.1.2024.

Kalasataman hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 27.-29.12.2023.

Kallion neuvolahammashoito on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Kampin neuvolahammashoito on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Kivikon terveysaseman hammashoitola on suljettuna 18.12.2023.-5.1.2024.

Kontulan terveysaseman hammashoitola on suljettuna 27.-29.12.2023.

Laajasalon terveysaseman hammashoitola on suljettuna 27.12.2023-3.1.2024.

Lauttasaaren hammashoitola on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Malmin terveysaseman hammashoitola, perushoito, on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Malmin terveysaseman hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 27.-29.12.2023.

Malminkartanon terveysaseman hammashoitola on suljettuna 22.-29.12.2023.

Maunulan terveysaseman hammashoitola on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Paloheinän terveysaseman hammashoitola on suljettuna 12.12.2023 klo 08.00-12.15 sekä 27.-29.12.2023.

Pihlajamäen hammashoitola, perushoito, on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Pihlajamäen hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 27.-29.12.2023.

Pitäjänmäen terveysaseman hammashoitola on suljettuna 27.12.2023-5.1.2024.

Porolahden hammashoitola on suljettuna 22.12.2023-5.1.2024.

Puistolan hammashoitola on suljettuna 22.12.2023-5.1.2024.

Suutarilan hammashoitola on suljettuna 27.-29.12.2023.

Vuosaaren terveysaseman hammashoitola, perushoito ja Vuosaaren neuvolahammashoito on suljettuna 27.-29.12.2023.

Vuosaaren terveysaseman hammashoitola, oikomishoito, on suljettuna 27.-29.12.2023.

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on suun terveydenhuollon henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 07.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sebastian Kaste, johtajahammaslääkäri, puhelin: 09 310 25590

sebastian.kaste@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja