Tutkimuslupa, Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa

HEL 2022-013268
More recent handlings
§ 3

Tutkimuslupa, Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan opinnäytetyölle, jonka työnimi on ”Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa”.

Opinnäytetyön yhteyshenkilö elinkeino-osastolla on johtava asiantuntija Elina Nurmi.

Tutkimuslupa on voimassa 30.4.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Kaupungille on jätetty tutkimuslupahakemus ylemmän ammattikorkeakoulutason opinnäytetyölle, jonka työnimi on ”Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa”. Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin kaupunginkanslian monimuotoistuvia työyhteisöjä selvittämällä vieraskielisten ja erityisesti englannin kielellä työskentelevien henkilöiden palvelukseen ottamiseen ja työskentelyyn liittyviä esteitä ja haasteita.

Tavoitteena on kehittää vieraskielisten työntekijöiden sekä erityisesti englannin kielellä palvelukseen ottamisen ja työskentelyn mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla tuottamalla tutkimustuloksiin perustuvia toimintasuosituksia.

Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastatteluja. Tutkimuksen aineisto koostuu esihenkilöiden ja vieraskielisten työntekijöiden haastattelumateriaalista. Haastateltavat kerätään kaupunginkanslian kaikilta osastoilta.

Tutkimuslupa myönnetään sillä edellytyksellä, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen henkilöiden tunnistetietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta tutkimus on luettavissa, kaupunginkanslian käyttöön.

This decision was published on 12.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36400

elina.nurmi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja

Attachments

1. Tutkimuslupahakemus
2. Opinnäytetyösuunnitelma
3. Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.