Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tutkimuslupa, Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa

HEL 2022-013268
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Tutkimuslupa, Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan opinnäytetyölle, jonka työnimi on ”Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa”.

Opinnäytetyön yhteyshenkilö elinkeino-osastolla on johtava asiantuntija Elina Nurmi.

Tutkimuslupa on voimassa 30.4.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Kaupungille on jätetty tutkimuslupahakemus ylemmän ammattikorkeakoulutason opinnäytetyölle, jonka työnimi on ”Vieraskielisen asiantuntijan palvelukseen ottaminen ja työskentely Helsingin kaupunginkansliassa”. Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin kaupunginkanslian monimuotoistuvia työyhteisöjä selvittämällä vieraskielisten ja erityisesti englannin kielellä työskentelevien henkilöiden palvelukseen ottamiseen ja työskentelyyn liittyviä esteitä ja haasteita.

Tavoitteena on kehittää vieraskielisten työntekijöiden sekä erityisesti englannin kielellä palvelukseen ottamisen ja työskentelyn mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla tuottamalla tutkimustuloksiin perustuvia toimintasuosituksia.

Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastatteluja. Tutkimuksen aineisto koostuu esihenkilöiden ja vieraskielisten työntekijöiden haastattelumateriaalista. Haastateltavat kerätään kaupunginkanslian kaikilta osastoilta.

Tutkimuslupa myönnetään sillä edellytyksellä, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen henkilöiden tunnistetietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta tutkimus on luettavissa, kaupunginkanslian käyttöön.

Detta beslut publicerades 12.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36400

elina.nurmi@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja

Bilagor

1. Tutkimuslupahakemus
2. Opinnäytetyösuunnitelma
3. Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.