Avustuksen myöntäminen, erityisavustus maahanmuutotaustaisten oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi 7–9 luokille, kevät 2023

HEL 2022-013723
More recent handlings
§ 20

Avustuksen jakaminen, erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi 7–9 luokille, kevät 2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti jakaa 24.11.2022 päivätyn päätöksen (HEL 2022-013723) mukaan maahanmuuttotaustaustaisten oppilaiden perustaitoja vahvistaviin toimiin yhteensä 700 000 euron määrärahasta (sisältäen omavastuuosuuden 70 000 euroa) keväälle 2024 seuraavasti:

Kevätlukukaudelle 2024 (tammikuu-heinäkuu) yhteistyökouluille jaetaan määrärahaa 269 500 euroa, johon sisältyy omavastuuosuutta 26 900 euroa.

Omavastuuosuus katetaan kunkin koulun budjetista. Tässä päätöksessä perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisesta jaosta kevätlukukaudeksi 2024 liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Perusopetusjohtaja on päättänyt avustuksen kohdentamisen kriteereistä seuraavasti (HEL 2022-013723):

1. Avustusta kohdennetaan alueille, joilla asuu ja joihin ennusteen mukaan muuttaa runsaasti väkeä matalan tai keskitason HDI-indeksin maista. HDI-indeksi mittaa mm. perheiden tulotasoa ja koulutustaustoja.

2. Avustusta kohdennetaan kouluille, joissa on perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä yläkoulussa ja/tai kouluun ohjautuu yläluokille runsaasti oppilaita perusopetukseen suoraan valmistavasta opetuksesta.

3. Avustusta kohdennetaan niille kouluille, jotka saavat tarveperusteista rahoitusta (vähintään yläkoulun osalta).

4. Avustusta kohdennetaan niihin kouluihin, joissa vieraskielisten oppilaiden osuus kaikista 7–9 luokan oppilaista on suuri.

Kohdentaminen perustuu rahoittajan kriteereihin. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti vieraskielisten sekä vasta maahan tulleiden oppilaiden kielitaitoa, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja sekä kehittää sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen.

Suomenkielisen perusopetuksen osalta hankkeen menot tiliöidään sisäisille tilausnumeroille, jotka on toimitettu mukana oleville yhteistyökouluille. Tiliöinti tapahtuu käyttäen projektinumeroa 14130010015008.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus päätti 20.6.2022 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi (vuosiluokat 7–9) yhteensä 1 080 000 euroa (48/1254/2022).

Opetushallituksen päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen (hakemus 4.5.2022). Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2024.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti (§ 81 / 19.9.2022) avustuksen jakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: suomenkielisen perusopetuksen osalta loppusumma 700 000 euroa ja kehittämispalveluiden osalta 500 000 euroa. Omarahoitusosuus 10 % katetaan kustakin palvelukokonaisuudesta.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti palvelukokonaisuuden johdon sekä asiantuntijoiden laatimien jakokriteerien sekä hankehakemuksessa ja -päätöksessä ilmoitettujen kriteerien perusteella.

This decision was published on 02.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Petra Okkonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35595

petra.okkonen@hel.fi

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Elin Karlsson, taloussuunnittelija, puhelin: 040 610 8056

elin.m.karlsson@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtajan sijainen

Attachments

1. Rahanjako kouluille kevät 2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.