Avustuksen myöntäminen, erityisavustus maahanmuutotaustaisten oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi 7–9 luokille, kevät 2023

HEL 2022-013723
More recent handlings
§ 136

Avustuksen myöntäminen, erityisavustus maahanmuutotaustaisten oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi 7–9 luokille, kevät 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa maahanmuuttotaustaustaisten oppilaiden perustaitoja vahvistaviin toimiin 700 000 € määrärahaa (sisältäen omavastuuosuuden 70 000 €) seuraavasti:

1. Kevätlukukaudelle 2023 (tammikuu-heinäkuu) jaetaan kouluille määrärahaa 258 300 €, johon sisältyy omavastuuosuutta 25 830 €.

Koulukohtaisesti jaetaan kevätlukukauden osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

2. Syyslukukaudelle 2023 (elokuu-joulukuu) sekä kevätlukukaudelle 2024 (tammikuu-heinäkuu) jaetaan kouluille määrärahaa 441 700 €, johon sisältyy omavastuuosuutta 44 170 €. Seuraavista jaoista päättää perusopetusjohtaja erikseen ennen syyslukukauden 2023 sekä kevätlukukauden 2024 alkua.

Omavastuuosuus katetaan kunkin koulun budjetista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti avustuksen kohdentamisen kriteereistä seuraavasti:

1. Avustusta kohdennetaan alueille, joilla asuu ja joihin ennusteen mukaan muuttaa runsaasti väkeä matalan tai keskitason HDI-indeksin maista. HDI-indeksi mittaa mm. perheiden tulotasoa ja koulutustaustoja.

2. Avustusta kohdennetaan kouluille, joissa on perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä yläkoulussa ja/tai kouluun ohjautuu yläluokille runsaasti oppilaita perusopetukseen suoraan valmistavasta opetuksesta.

3. Avustusta kohdennetaan niille kouluille, jotka saavat tarveperusteista rahoitusta (vähintään yläkoulun osalta).

4. Avustusta kohdennetaan niihin kouluihin, joissa vieraskielisten oppilaiden osuus kaikista 7–9 luokan oppilaista on suuri.

Kohdentaminen perustuu rahoittajan kriteereihin. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti vieraskielisten sekä vasta maahan tulleiden oppilaiden kielitaitoa, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja sekä kehittää sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen.

Suomenkielisen perusopetuksen osalta hankkeen menot tiliöidään sisäisille tilausnumeroille, jotka toimitetaan sähköpostitse mukana oleville kouluille. Tiliöinti tapahtuu käyttäen projektinumeroa 14130010015008.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus päätti 20.6.2022 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi (vuosiluokat 7–9) yhteensä 1 080 000 euroa (48/1254/2022).

Opetushallituksen päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen (hakemus 4.5.2022). Avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2024.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti (§ 81 / 19.9.2022) avustuksen jakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: suomenkielisen perusopetuksen osalta loppusumma 700 000 € ja kehittämispalveluiden osalta 500 000 €. Omarahoitusosuus 10 % katetaan kustakin palvelukokonaisuudesta.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti palvelukokonaisuuden johdon sekä asiantuntijoiden laatimien jakokriteerien sekä hankehakemuksessa ja -päätöksessä ilmoitettujen kriteerien perusteella.

Tuen tarvetta arvioidaan uudelleen kevätlukukauden 2023 lopussa. Tämän pohjalta tehdään päätös määrärahojen kohdentamiseksi kouluihin syyslukukaudelle 2023 sekä kevätlukukaudelle 2024.

This decision was published on 24.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Heidi Roponen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 09 310 37696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja