Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, 29.11.2021

HEL 2022-014173
More recent handlings
§ 144

Vahingonkorvausvaatimus, muu vahinko

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Hakijalle korvataan vaaditut 4 803,76 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 27.11.2022 esittänyt kaupungille määrältään 4 803,76 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijaa on ohjeistettu hakemaan uudelleen vanhaksi mennyt rakennuslupa, jonka johdosta hakija on käynnistänyt rakennuslupaan tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten hankkimisen uuden pääsuunnittelijan toimesta. Hakijan toimittamien asiakirjojen mukaan hakija on useampaan otteeseen ollut yhteydessä rakennusvalvontaan liittyen luvan uudelleen hakemisen tarpeellisuuteen. Teetettyään kaikki rakennuslupahakemusta varten tarvittavat asiakirjat, sai hakija rakennusvalvontaviranomaiselta ilmoituksen, ettei uutta rakennuslupahakemusta sittenkään tarvita vaan toimenpidelupahkemus riittää. Hakija katsoo Helsingin rakennusvalvontaviraston virheellisen ohjauksen ja neuvonnan tuottaneen hakijalle aiheetonta kulua.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Hallintolain mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvojen saajan tulee pääsääntöisesti voida luottaa siihen, että menettelyä koskevat neuvot ja ohjeet pitävät paikkansa, kun toimivaltainen viranomainen on ne antanut. Lainvastaisen tai muuten virheellisen neuvon antaminen voi olla virkavastuun tai julkisyhteisön korvausvelvollisuuden toteuttamisen peruste.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli vahingonkorvausvastuun syntymiseksi kaupungin on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Vahingonkorvauslain mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.

Virheelliseen neuvontaan liittyvää viranomaisen vahingonkorvausvastuuta arvioitaessa vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää sitä, että lainvastainen tai väärä neuvo on annettu julkista valtaa käytettäessä ja neuvontaa pidetään julkisen vallan käyttämisenä (esim. KKO:2022:21).

Kun vahinko on aiheutettu julkista valtaa käytettäessä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Asiassa on pyydetty selvitys rakennusvalvontaviranomaiselta. Saadun selvityksen perusteella tapahtumankulku on ollut hakijan ilmoittaman mukainen.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on antanut hakijalle virheellisiä neuvoja lopputarkastukseen tarvittavien lupien saamiseksi. Hakija on näitä ohjeita noudattaen teettänyt uuden pääsuunnittelijan toimesta uutta rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat, jotka myöhemmin ovat osoittautuneetkin tarpeettomiksi.

Edellä esitetyn perusteella hakijalle on aiheutunut taloudellista vahinkoa rakennusvalvontaviranomaisen julkisen vallan käytöksi katsottavan virheellisen neuvonnan vuoksi. Hakijalle korvataan vaatimuksen mukaiset 4 803,76 euroa.

Korvaus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 3 luku 2 §, 5 luku 1 §

Hallintolaki (434/2003) 8 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 28.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö