Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsuhteisille henkilöille hankintojen tekemisestä 1.1.2023 lukien

HEL 2023-000461
§ 4

Kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluvan kaupunginmuseon työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Museonjohtaja

Päätös

Museonjohtaja päätti oikeuttaa vakanssinumerolla 046507 toimivan työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla 1.9.2023 alkaen toistaiseksi. Hankintoja tehtäessä edellytetään, että

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää ja
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Museonjohtajan aikaisempi päätös 4 §/2021, joka koskee kaupunginmuseon työsuhteisten työntekijöiden hankintaoikeuksia, pysyy muuten voimassa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 § 119 hyväksymän hallintosäännön luvun 20, 8 § mukaan mikäli toimialan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että museonjohtaja voi päättää hankinnoista 50 000 euroon saakka.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

This decision was published on 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Reetta Heiskanen, museonjohtaja, puhelin: 09 310 32216

reetta.heiskanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Heiskanen
museonjohtaja