Hankesuunnitelma, K-käytävän toiminnallinen muutos, Vuotalo, Mosaiikkitori 2, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-000578
More recent handlings
§ 6

Vuotalo, k-käytävän toiminnallinen muutos, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Vuotalon k-käytävän toiminnallinen muutos- hankkeen 20.2.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 882 000 euroa tammikuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Kulttuurikeskus Vuotalon kellarikerroksessa on aiemmin koulukäyttöä palvelleita tiloja, jotka koulun uudisrakennukseen siirtymisen myötä ovat käyneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kannalta tarpeettomiksi.

Vuotalossa järjestetään konsertteja, klubi-iltoja, teatteria, lastentapahtumia, elokuvaesityksiä, vaihtuvia näyttelyjä galleriassa sekä taidekasvatustoimintaa lapsille, nuorille, päiväkodeille ja kouluille.

Vuotalon pääsali, Vuosali, on osaan järjestettävistä tilaisuuksista liian suuri. Toiminnassa tarvitaan monikäyttötilaa, joka palvelee pienempiä ryhmiä ja intiimimpää esitys- ja harjoitustoimintaa. Kuvataidekasvatuksen tilat puolestaan ovat Vuotalossa nykymuodossaan riittämättömät.

Hankkeesta on laadittu 20.2.2023 päivätty hankesuunnitelma kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen yhteistyönä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 28.3.2023.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankesuunnitelma

Vuosaaren lukion toiminta on siirtynyt uudisrakennukseen ja lukion entinen rakennus puretaan. Vuotalon ja purettavan koulun välillä on yhdyskäytävä, k-käytävä, jonka varrelle on sijoitettu myös koulua palvelleita tiloja.

Koulukäytöstä vapautuneille tiloille osoitetaan uutta käyttöä ja niitä muokataan palvelemaan Vuotalon muuta toimintaa.

Nykyisen puutyötilan kone- ja käsityösalit yhdistetään yhdeksi esiintymis- ja harjoitustilaksi, Blackbox- tilaksi. Maalaustila ja pieni toimisto yhdistetään Blackbox- tilaa palvelevaksi varastotilaksi. Kulkuovi k-käytävän suuntaan levennetään, jotta sekä henkilö- että tavaraliikenne saadaan sujuviksi.

Nykyinen kotitalousluokka muutetaan monikäyttöiseksi kuvataidetilaksi. Opetussaarekeosuudet laitteineen poistetaan ja niihin liittyviin kalusteisiin tehdään muutoksia. Nykyinen kylmiö poistetaan ja sen neliöt liitetään viereiseen varastotilaan. Kulkuovi k- käytävän suuntaan levennetään.

K-käytävästä alapihalle toteutetaan uusi ulko-ovi. Ovi palvelee ensisijaisesti materiaalin siirtoa kuvataidetilasta alapihalle, jonka käyttöä lisätään merkittävästi verrattuna nykyiseen.

Tiloissa tapahtuvan toiminnan muutosten myötä myös niiden tekniset vaatimukset muuttuvat. Ilmanvaihtojärjestelmää muokataan uuden käytön mukaiseksi, tiloihin tuodaan esitystekniikkaa ja rakenteisiin tehdään ääneneristystä parantavia muutoksia.

Hankkeessa noudatetaan normaalia Helsingin kaupungin tilojen laatutasoa.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava 11309, joka on tullut voimaan 14.1.2005. Vuotalo sijaitsee kaava- alueella, joka on merkitty Y-tunnuksella, eli se kuuluu yleisten rakennusten korttelialueeseen.

Alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa suunnitteluperiaatteiden mukaisen asumisen ja työpaikkatilojen rakentamisen, olemassa olevien pysäköintiratkaisujen tehostamisen sekä Vuotalon toiminnan laajenemisen asukasluvultaan kasvaneessa kaupunginosassa.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvolisäverottomana yhteensä 882 000 euroa tammikuun 2023 kustannustasossa.

Tilakustannus käyttäjälle

Muutostöiden alustava vuokravaikutus käyttäjälle on 24,60 euroa/htm², 8 315 euroa/kk, noin 99 775 euroa/v 10 vuoden ajan. Vuokra suoritetaan lisävuokrana. Muutostöiden kohteena olevien tilojen vuokra-ala on 338 htm².

Toiminnan käynnistämiskustannukset ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mukaan arvonlisäverottomina noin 19 600 euroa ja varustamisen kustannukset noin 34 870 euroa.

Rahoitussuunnitelma

K-käytävän toiminnallinen muutos- hanke rahoitetaan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman puitteissa talousarvion kohdassa 8020206 kohdentamattomille korjaushankkeille ja väistötiloille varatusta määrärahasta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan tilat- palvelulla, joka vastaa myös rakennusten ylläpidosta.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa 4/2023 ja valmistua 8/2023.

This decision was published on 30.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Hankesuunnitelman liitteet, Vuotalo,k-käytävän toiminnallinen muutos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.