Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, yksikön päällikkö, työavain KYMP-03-5-23

HEL 2023-001285
More recent handlings
§ 5

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat-palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yksikön päällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yksikön päällikön määräaikaiseen virkaan (054760) maatalous- ja metsätieteiden maisteri ********** ajalle 1.3.-1.12.2023 5045,78 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilasta, sillä sijaisuuden kesto on alle vuoden.

Virassa on koeaika, joka on puolet yksi vuotta (1 v) lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan jäädessä virkavapaalle ajalle 21.1.-1.12.2023.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 13.1.-27.1.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorissa ja Monsterissa.

Yksikön päällikkö johtaa yksikköä, joka jakautuu kolmeen tiimiin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta. Yksikön päällikön tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Alueiden käyttö ja -valvonta -yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa mainospaikkoja ja antaa suostumukset yleisillä alueilla pidettäville ulkoilmatapahtumille. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Yksikön päällikkö päättää muistutuksista, jotka liittyvät kadulla tehtävien töiden maksuihin.

Tehtävässään yksikön päällikkö toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä ja on asukas- ja yrityspalvelujen ohjausryhmän jäsen. Tehtävä sisältää myös palveluprosessien kehittämistä sekä runsaasti yhteistyötä eri sidosryhmien ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erinomainen suomen kielen taito ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi virassa edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä vahvoja johtamis- ja yhteistyötaitoja. Hakijalta odotetaan myös hyviä digitaalisia taitoja ja jossain määrin joko viranomaistoiminnan tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus muutosjohtamisesta, työhyvinvoinnin tukemiseen tai kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä viranomaistoimintaan liittyvästä kehittämisestä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kuusi henkilöä. Hakijoista viisi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** , joilla arvioitiin kelpoisuusehdon täyttymisen lisäksi olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viransijaisuuden kannalta erinomaisia työkokemuksen kautta kartutettuja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja vahvoja johtamistaitoja ja -näkemystä sekä strategisen että operatiivisen tason johtamiseen. Lisäksi haastatteluun valituilla arviointiin olevan myös riittävää viranomaistoiminnan tai sopimusten juridiikan tuntemusta sekä hyväksi arvioidut digitaaliset taidot viransijaisuuteen liittyen.

Heitä haastattelivat 1.2.2023 asukas- ja yrityspalvelupäällikkö ********** ja HR-partner **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Valinta yksikön päällikön viransijaisuuteen tehtiin ensimmäisen haastattelukierroksen pohjalta.

Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikkö johtaa yksikköä, joka jakautuu kolmeen tiimiin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta. Yksikön päällikön tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Alueiden käyttö ja -valvonta -yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa mainospaikkoja ja antaa suostumukset yleisillä alueilla pidettäville ulkoilmatapahtumille. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Tehtävässään yksikön päällikkö toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä ja on asukas- ja yrityspalvelujen ohjausryhmän jäsen. Tehtävä sisältää myös palveluprosessien kehittämistä sekä runsaasti yhteistyötä eri sidosryhmien ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi viran sijaisuudessa edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä vahvoja johtamis- ja yhteistyötaitoja. Hakijalta odotetaan hyviä digitaalisia taitoja ja jossain määrin joko viranomaistoiminnan tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus muutosjohtamisesta, työhyvinvoinnin tukemiseen tai kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä viranomaistoimintaan liittyvästä kehittämisestä. Työ vaatii verkostomaista työskentelyä, joten vahvoja valmiuksia verkostomaisen yhteistyön rakentamiseen painotettiin valinnassa.

Sijaisuuden aikana tehtävässä painottuvat erityisesti muutosjohtaminen ja kyky tukea yhdessä tekemistä ja työhyvinvointia edistävää työkulttuuria, joten näihin liittyvä osaaminen ja motivaatio ovat olennaisia valintakriteereitä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden haastatellun kärkihakijan ********** ja ********** välillä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat molemmilla kärkihakijalla erinomaiset ja molemmat heistä ovat tehneet yhteistyötä laaja-alaisesti tehtävissä, jotka ovat vaatineet neuvottelukykyä ja vahvoja sosiaalisia taitoja. **********

**********

**********

**********

**********

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. **********

This decision was published on 13.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heini Oikkonen-Kerman, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37751

heini.oikkonen-kerman@hel.fi

Decisionmaker

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijalista, KYMP-03-5-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-5-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu pdf

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.