Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastaja, työavain KYMP-03-11-23

HEL 2023-001457
More recent handlings
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajanviran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikemyymälättiimin elintarviketarkastajan virkaan (49327) ympäristöteknologian insinööri (YAMK) ********** 1.4.2023 alkaen 3 623,01 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Elintarviketarkastajan virka on perustettu 1.2.2023 alkaen kaupunginhallituksen päätöksellä 9.1.23 § 15.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 20.1.-3.2.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa, LinkedInissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta, elintarvikepetosvalvonta, toimijoiden ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. tapahtumat, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikemyymälät, ravintolat ja suurtaloudet.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. ympäristöteknologian ylempi AMK tai elintarviketieteiden maisterin tutkinto). Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan täsmällisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta toivotaan kykyä uudistua ja halua oppia uutta. Eduksi luetaan kokemus tarkastustyöstä ja hyvä englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 23 henkilöä, joista 19 täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat ********** 15.2. ja 17.2.2023.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta, elintarvikepetosvalvonta, toimijoiden ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. tapahtumat, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikemyymälät, ravintolat ja suurtaloudet.

Tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja eduksi luetaan käytännön kokemus tarkastustyöstä. Kaikilla viidellä haastatellulla on aiemman työn ja opintojen kautta hankittua elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja kokemusta elintarvikevalvonnasta. **********

Hakijalta odotetaan täsmällisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä uudistua ja halua oppia uutta. Kaikki haastateltavat osoittivat täsmällisyyttä esimerkiksi tarkastuskertomusten tai ohjeistusten laadintaan liittyvien määräaikojen noudattamisessa. ********** Kaikilla hakijoilla on haastattelun perusteella hyvät vuorovaikutustaidot. Muista hakijoista poiketen **********

Ruotsin ja englannin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja haastattelussa. Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus ja heillä on hyvä englannin kielen taito, joka katsotaan eduksi.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja elintarviketarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat **********

This decision was published on 24.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Kärnä, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 29705

anne.karna@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo KYMP-03-11-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-11-23

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.