Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastaja, työavain KYMP-03-11-23

HEL 2023-001457
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajanviran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikemyymälättiimin elintarviketarkastajan virkaan (49327) ympäristöteknologian insinööri (YAMK) ********** 1.4.2023 alkaen 3 623,01 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Elintarviketarkastajan virka on perustettu 1.2.2023 alkaen kaupunginhallituksen päätöksellä 9.1.23 § 15.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 20.1.-3.2.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa, LinkedInissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta, elintarvikepetosvalvonta, toimijoiden ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. tapahtumat, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikemyymälät, ravintolat ja suurtaloudet.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. ympäristöteknologian ylempi AMK tai elintarviketieteiden maisterin tutkinto). Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan täsmällisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta toivotaan kykyä uudistua ja halua oppia uutta. Eduksi luetaan kokemus tarkastustyöstä ja hyvä englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 23 henkilöä, joista 19 täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat ********** 15.2. ja 17.2.2023.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta, elintarvikepetosvalvonta, toimijoiden ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. tapahtumat, liikkuvat elintarvikehuoneistot, elintarvikemyymälät, ravintolat ja suurtaloudet.

Tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja eduksi luetaan käytännön kokemus tarkastustyöstä. Kaikilla viidellä haastatellulla on aiemman työn ja opintojen kautta hankittua elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja kokemusta elintarvikevalvonnasta. **********

Hakijalta odotetaan täsmällisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä uudistua ja halua oppia uutta. Kaikki haastateltavat osoittivat täsmällisyyttä esimerkiksi tarkastuskertomusten tai ohjeistusten laadintaan liittyvien määräaikojen noudattamisessa. ********** Kaikilla hakijoilla on haastattelun perusteella hyvät vuorovaikutustaidot. Muista hakijoista poiketen **********

Ruotsin ja englannin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja haastattelussa. Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus ja heillä on hyvä englannin kielen taito, joka katsotaan eduksi.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja elintarviketarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat **********

Detta beslut publicerades 24.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anne Kärnä, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 29705

anne.karna@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo KYMP-03-11-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-11-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.